Czy Pismo Święte uczy o Trójcy

Czego o Trójcy uczy Pismo Święte?

Odpowiadając na tytułowe pytanie jednym słowem powiemy – NICZEGO!

Pomimo tego, że „Trójca Święta” jest podstawową doktryną wielu kościołów i wyznań na całym świecie, to w Biblii nie występuje słowo „Trójca”, oraz żaden z poniżej przedstawionych zwrotów ją opisujących takich jak:

  • Trójca Święta
  • Bóg w Trójcy Jedyny
  • Trójjedyny Bóg
  • Przenajświętsza Trójca
  • Bóg w trzech osobach

Strona www.antytrynitarianie.pl, postawiła sobie za cel przedstawienie solidnych i popartych Słowem Bożym argumentów, przemawiających za odrzuceniem tego dogmatu powracając do monoteistycznej wiary w jednego, i jedynego BOGA objawionego w Piśmie Świętym, zgodnie ze słowami z księgi Powtórzonego Prawa 6:4 (Biblia Warszawsko-Praska):

„Słuchaj, Izraelu! Jahwe, nasz Bóg, jest jedynym Bogiem” 

Wiara Izraela w jednego Boga była czymś niezrozumiałym wśród okolicznych narodów, wierzących w  Trójce i triady bóstw (kananejskie, babilońskie, asyryjskie, egipskie czy rzymskie), istnienie nieśmiertelnej duszy czy używanie do swojego kultu obrazów i wizerunków (zob wpis „Triady i Trójce a jednoosobowy Bóg Jahwe„).

Nawet na ziemiach polskich wierzono w triady bóstw czego przykładem jest słowiański „Trzygłów, Trygław” , będący  jednym bogiem  w trzech osobach (dlatego wyobrażają go posągi o trzech twarzach wystających z jednego pnia).

Kościół „nawracając” Słowian, (siłą i groźbą śmierci) wyśmiewał wiarę w pogańskiego „Trzygłowa”, a zaproponował wielbienie ….. innej Trójcy, tzw. „chrześcijańskiej”. W sumie niewiele się zmieniło. Pozostała nie tylko wiara w trójcę, ale  również  kult wizerunków i wiele innych pogańskich zwyczajów (oczywiście przedstawienie Trójcy Świętej na rysunku „drugim” mogłoby mieć inną wersję np. „świętego obrazu” lub posągu o trzech twarzach). Podobnie było w innych częściach świata. W Rzymie „Trójca Święta” zastąpiła  „Trójcę Kapitolińską” czy kult „Mitry” a w Egipcie zastąpiła trójcę: Ozyrysa, Izydę i Horusa.

Trójca w wierzeniach słowianOdpowiedzi na nurtujące pytania i kontrowersyjne wersety

Dlaczego antytrynitarianie nie wierzą w Boga w trzech osobach czyli w tzw. Trójcę? Czy oznacza to, że nie można ich nazwać chrześcijanami? Co na temat Boga mówi Pismo Święte? Jak wygląda historia tego dogmatu, kiedy powstał, czy jest oparty o Pismo Święte?

Na te oraz inne pytania udzielamy odpowiedzi w artykułach zamieszczonych na tej stronie oraz na stronie naszego bloga wyjaśniającego wersety za, oraz przeciwko Trójcy!

Jesteśmy zdania, że pora zawrócić ku restoracjonizmowi, który Wikipedia definiuje tak:

 „Restoracjonizm – w sensie ogólnym, wiara w konieczność powrotu do pierwotnego, biblijnego modelu Kościoła oraz do czystej wiary chrześcijańskiej z I wieku naszej ery. W bardziej szczegółowym sensie, termin ten obejmuje te chrześcijańskie wyznania, które postawiły sobie za cel przywrócenie apostolskiego modelu chrześcijaństwa (w wierze i organizacji kościelnej) oraz oczyszczenie go z późniejszych, katolickich (i ewentualnie protestanckich) naleciałości ze szczególnym naciskiem na usunięcie pogańskich wpływów i ludzkich nauk

Tylko „ad fontes”, czyli powrót do źródeł, pierwotnych nauk zawartych w Biblii, pozwoli zrozumieć: kim jest Bóg, kim jest Jego Syn oraz jaką rolę pełni Duch Święty. Żeby bez uprzedzeń czytać Słowo Boże należy uwolnić swój umysł od ludzkich tradycji i filozofii i wrócić do czystej nauki płynącej z Pisma Świętego. Przez minione wieki co jakiś czas pojawiali się szczerzy ludzie, którzy walczyli o prawdę, za którą byli zdecydowani oddać nawet to, co mieli najcenniejszego – swoje życie! Chcąc żyć i wielbić Boga tak jak On od nas oczekuje, byli okrutnie prześladowani i wypędzani jak chociażby w naszym kraju „Bracia Polscy”. Wielu za swoje przekonania sprzeczne z doktryną panującego kościoła zostało spalonych żywcem na stosie jak chociażby Serwet.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentowaną argumentacją dotyczącą tego co Pismo Święte mówi o Bogu, Jego Synu i Duchu Świętym. Jeżeli masz na ten temat swoje przemyślenia, podziel się nimi. Najciekawsze argumenty opublikujemy na stronie  lub na naszym blogu z dogłębną analizą wersetów „za” oraz „przeciwko” Trójcy Świętej.

Obiecujemy, że zapoznamy się ze wszystkimi materiałami nadesłanymi do nas poprzez e-maila z zakładki „Kontakt”. Szczególnie interesują nas Twoje osobiste przemyślenia na temat istoty Boga i antytrynitaryzmu.