Czy Pismo Święte uczy o Trójcy?

Czego Biblia naucza o Trójcy Świętej?

Odpowiadając na to pytanie jednym słowem powiemy – NICZEGO!

„Trójca Święta” jest podstawową doktryną wielu kościołów i wyznań na całym świecie, chociaż w Biblii nie występuje słowo „Trójca”. Nie występuje również żaden z poniżej przedstawionych zwrotów ją opisujących:

  • Trójca Święta
  • Jeden Bóg w trzech osobach
  • Bóg w Trójcy Jedyny
  • Trójjedyny Bóg
  • Przenajświętsza Trójca
  • Bóg w trzech osobach

Co jednak jest jeszcze ważniejsze, w Biblii nie ma ani jednego wersetu mówiącego, że Ojciec Syn i Duch Święty stanowią jednego Boga! Takiej definicji Boga nigdzie w Biblii nie znajdziemy.

Możemy dyskutować, czy Jezus jest, czy nie jest Bogiem, ale spróbuj wskazać jeden fragment jasno mówiący, że jeden Bóg jest w trzech osobachTrójca nie jest zatem Bogiem objawionym w Piśmie Świętym!

Strona www.antytrynitarianie.pl, postawiła sobie za cel przedstawienie solidnych i popartych Słowem Bożym argumentów, przemawiających za odrzuceniem tego dogmatu, powracając do monoteistycznej wiary w jednego, i jedynego  JHWH. Boga objawionego w Piśmie Świętym, zgodnie ze słowami z księgi Powtórzonego Prawa 6:4 (Biblia Warszawsko-Praska):

„Słuchaj, Izraelu! Jahwe, nasz Bóg, jest jedynym Bogiem”

Bóg a pogańskie triady

Wiara Izraela tylko w jednego Boga była czymś niezrozumiałym wśród okolicznych narodów, wierzących w  Trójce i triady bóstw: kananejskie, babilońskie, asyryjskie, egipskie czy rzymskie (zob wpis „Triady i Trójce a jednoosobowy Bóg Jahwe„).

Nawet na ziemiach polskich wierzono w triady bóstw, czego przykładem jest słowiański „Trzygłów czy, Trygław”. Trzygłów był  jednym bogiem  w trzech osobach, dlatego wyobrażają go posągi o trzech twarzach wystających z jednego pnia.

Kościół „nawracając” Słowian, (siłą i groźbą śmierci) wyśmiewał wiarę w pogańskiego „Trzygłowa”, a zaproponował wielbienie ….. innej Trójcy, tzw. „chrześcijańskiej”. W sumie niewiele się zmieniło. Pozostała nie tylko wiara w trójcę, ale  również  kult wizerunków i wiele innych pogańskich zwyczajów (oczywiście przedstawienie Trójcy Świętej na rysunku „drugim” mogłoby mieć inną wersję np. „świętego obrazu” lub posągu o trzech twarzach).

Trójca w wierzeniach słowian

Podobnie było w innych częściach świata. W Rzymie „Trójca Święta” zastąpiła  „Trójcę Kapitolińską” czy kult „Mitry”, a w Egipcie zastąpiła trójcę: Ozyrysa, Izydę i Horusa.

W ten sposób chrześcijaństwo zastąpiło Boga Biblii, koncepcją troistego Boga zapożyczonego z religii pogańskich.

Odpowiedzi na nurtujące pytania i kontrowersyjne wersety

Wyznania antytrynitarne, nie wierzą w Boga w trzech osobach. Czy oznacza to, że nie można ich nazwać chrześcijanami? Co na temat Boga mówi Pismo Święte? Jak wygląda historia tego dogmatu, kiedy powstał, jak również czy jest oparty o Pismo Święte?

Na te oraz inne pytania udzielamy odpowiedzi w artykułach zamieszczonych na tej stronie oraz na stronie naszego bloga wyjaśniającego wersety za, oraz przeciwko Trójcy!

Jesteśmy zdania, że pora zawrócić ku restoracjonizmowi, który Wikipedia definiuje tak:

„Restoracjonizm – w sensie ogólnym, wiara w konieczność powrotu do pierwotnego, biblijnego modelu Kościoła oraz do czystej wiary chrześcijańskiej z I wieku naszej ery. W bardziej szczegółowym sensie, termin ten obejmuje te chrześcijańskie wyznania, które postawiły sobie za cel przywrócenie apostolskiego modelu chrześcijaństwa (w wierze i organizacji kościelnej) oraz oczyszczenie go z późniejszych, katolickich (i ewentualnie protestanckich) naleciałości ze szczególnym naciskiem na usunięcie pogańskich wpływów i ludzkich nauk

Tylko „ad fontes„, czyli powrót do źródeł, pierwotnych nauk zawartych w Biblii, pozwoli zrozumieć podstawowe prawdy. Kim jest Bóg, kim jest Jego Syn oraz jaką rolę pełni Duch Święty.

Czytając Słowo Boże należy uwolnić swój umysł od ludzkich tradycji i filozofii i wrócić do nauki płynącej bezpośrednio z Pisma Świętego.

Przez minione wieki co jakiś czas pojawiali się szczerzy ludzie, którzy walczyli o prawdę. Prawdę, za którą byli zdecydowani oddać nawet to, co mieli najcenniejszego – swoje życie! Takim człowiekiem był chociażby Servet, żywcem spalony na stosie przez Kalwina.

Chcąc żyć i wielbić Boga tak jak On od nas oczekuje, wielu chrześcijan było okrutnie prześladowanych, mordowanych jak również wypędzanych. Tak było chociażby w naszym kraju z „Braćmi Polskimi”.  Takie owoce wydawały trynitarne kościoły.

Jahwe czy Trójca Święta?

Zapraszamy do zapoznania się z argumentacją dotyczącą tego co Pismo Święte mówi o Bogu Ojcu, Jego Synu oraz Duchu Świętym. Jeżeli masz na ten temat swoje przemyślenia, podziel się nimi. Najciekawsze argumenty opublikujemy na stronie  lub na naszym blogu z dogłębną analizą wersetów „za” oraz „przeciwko” Trójcy Świętej.

Obiecujemy, że zapoznamy się ze wszystkimi materiałami nadesłanymi do nas poprzez e-maila z zakładki „Kontakt”, jak również bezpośrednio na maila admin@antytrynitarianie.pl.

Szczególnie interesują nas Twoje osobiste przemyślenia na temat tego kto jest Bogiem Biblii: Trójca Święta, Jahwe a może Jezus?