Czy Pismo Święte uczy o Trójcy?

Trójca Święta czy Jahwe?

Czego Biblia naucza o Trójcy Świętej?

Odpowiadając na to pytanie jednym słowem powiemy – NICZEGO!

„Trójca Święta” jest podstawową doktryną wielu kościołów i wyznań na całym świecie, chociaż w Biblii nie występuje słowo „Trójca”. Nie występuje również żaden z poniżej przedstawionych zwrotów ją opisujących:

  • Trójca Święta
  • Bóg w Trójcy Jedyny
  • Trójjedyny Bóg
  • Przenajświętsza Trójca
  • Bóg w trzech osobach

Strona www.antytrynitarianie.pl, postawiła sobie za cel przedstawienie solidnych i popartych Słowem Bożym argumentów, przemawiających za odrzuceniem tego dogmatu, powracając do monoteistycznej wiary w jednego, i jedynego BOGA. Boga objawionego w Piśmie Świętym, zgodnie ze słowami z księgi Powtórzonego Prawa 6:4 (Biblia Warszawsko-Praska):

„Słuchaj, Izraelu! Jahwe, nasz Bóg, jest jedynym Bogiem”

Bóg a pogańskie triady

Wiara Izraela w jednego Boga była czymś niezrozumiałym wśród okolicznych narodów, wierzących w  Trójce i triady bóstw: kananejskie, babilońskie, asyryjskie, egipskie czy rzymskie (zob wpis „Triady i Trójce a jednoosobowy Bóg Jahwe„).

Nawet na ziemiach polskich wierzono w triady bóstw, czego przykładem jest słowiański „Trzygłów czy, Trygław”. Trzygłów był  jednym bogiem  w trzech osobach, dlatego wyobrażają go posągi o trzech twarzach wystających z jednego pnia.

Kościół „nawracając” Słowian, (siłą i groźbą śmierci) wyśmiewał wiarę w pogańskiego „Trzygłowa”, a zaproponował wielbienie ….. innej Trójcy, tzw. „chrześcijańskiej”. W sumie niewiele się zmieniło. Pozostała nie tylko wiara w trójcę, ale  również  kult wizerunków i wiele innych pogańskich zwyczajów (oczywiście przedstawienie Trójcy Świętej na rysunku „drugim” mogłoby mieć inną wersję np. „świętego obrazu” lub posągu o trzech twarzach).

Trójca w wierzeniach słowian

Podobnie było w innych częściach świata. W Rzymie „Trójca Święta” zastąpiła  „Trójcę Kapitolińską” czy kult „Mitry”, a w Egipcie zastąpiła trójcę: Ozyrysa, Izydę i Horusa.

Odpowiedzi na nurtujące pytania i kontrowersyjne wersety

Dlaczego antytrynitarianie nie wierzą w Boga w trzech osobach czyli w tzw. Trójcę? Trójca Święta czy Jahwe jest Bogiem Biblii? Czy oznacza to, że nie można ich nazwać chrześcijanami? Co na temat Boga mówi Pismo Święte? Jak wygląda historia tego dogmatu, kiedy powstał, jak również czy jest oparty o Pismo Święte?

Na te oraz inne pytania udzielamy odpowiedzi w artykułach zamieszczonych na tej stronie oraz na stronie naszego bloga wyjaśniającego wersety za, oraz przeciwko Trójcy!

Jesteśmy zdania, że pora zawrócić ku restoracjonizmowi, który Wikipedia definiuje tak:

„Restoracjonizm – w sensie ogólnym, wiara w konieczność powrotu do pierwotnego, biblijnego modelu Kościoła oraz do czystej wiary chrześcijańskiej z I wieku naszej ery. W bardziej szczegółowym sensie, termin ten obejmuje te chrześcijańskie wyznania, które postawiły sobie za cel przywrócenie apostolskiego modelu chrześcijaństwa (w wierze i organizacji kościelnej) oraz oczyszczenie go z późniejszych, katolickich (i ewentualnie protestanckich) naleciałości ze szczególnym naciskiem na usunięcie pogańskich wpływów i ludzkich nauk

Tylko „ad fontes”, czyli powrót do źródeł, pierwotnych nauk zawartych w Biblii, pozwoli zrozumieć podstawowe prawdy. Kim jest Bóg, kim jest Jego Syn oraz jaką rolę pełni Duch Święty.

Czytając Słowo Boże należy uwolnić swój umysł od ludzkich tradycji i filozofii i wrócić do nauki płynącej z Pisma Świętego.

Przez minione wieki co jakiś czas pojawiali się szczerzy ludzie, którzy walczyli o prawdę. Prawdę, za którą byli zdecydowani oddać nawet to, co mieli najcenniejszego – swoje życie!

Chcąc żyć i wielbić Boga tak jak On od nas oczekuje, byli okrutnie prześladowani i wypędzani. Tak było chociażby w naszym kraju z „Braćmi Polskimi”. Wielu za swoje przekonania sprzeczne z doktryną panującego kościoła zostało spalonych żywcem podobnie jak Serwet.

Jahwe czy Trójca?

Zapraszamy do zapoznania się z prezentowaną argumentacją dotyczącą tego co Pismo Święte mówi o Jahwe, Jego Synu oraz Duchu Świętym. Jeżeli masz na ten temat swoje przemyślenia, podziel się nimi. Najciekawsze argumenty opublikujemy na stronie  lub na naszym blogu z dogłębną analizą wersetów „za” oraz „przeciwko” Trójcy Świętej.

Obiecujemy, że zapoznamy się ze wszystkimi materiałami nadesłanymi do nas poprzez e-maila z zakładki „Kontakt”, jak również bezpośrednio na maila admin@antytrynitarianie.pl.

Szczególnie interesują nas Twoje osobiste przemyślenia na temat tego kto jest Bogiem Biblii: Trójca Święta czy Jahwe?