Czy Pismo Święte uczy o Trójcy

Czy z nauk Pana Jezusa zapisanych w ewangeliach wynika, że nauczał o Trójcy?

Jezus zapytany przez uczonego w Piśmie, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań odpowiedział, jak czytamy w Ew. Marka 12:29 (Wujek):

„ A Jezus mu odpowiedział: Iż przedniejsze ze wszytkich przykazanie jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg twój, Bóg jeden jest

Z wersetu 32 (BW) wynika, że „uczony w Piśmie” zgadza się z tym mówiąc: „Dobrze, Nauczycielu! Prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden, i że nie masz innego oprócz niego„.

Czy Jezus zanegował taki sposób myślenia? Nie! Jak wynika z tego fragmentu Pan Jezus nie wprowadził nowej nauki o Bogu. Izrael wierzył w jednoosobowego Boga Jahwe i Jezus wyraźnie potwierdza taką wiarę powyższymi słowami.

Kiedy Jezus miał się pojawić na ziemi to anioł Gabriel zapowiedział Marii jego przybycie. Kogo Maria miała urodzić? Drugą osobę Trójcy? A może Boga? Nie . „Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym (Łukasza 1 : 35).

Anioł zapowiada pojawienie się Bożego Syna a nie BOGA syna. W wersecie tym jest jeszcze jeden problem dla zwolenników dogmatu o Trójcy” a mianowicie słowa „Duch Święty zstąpi na Ciebie”. Zakładając, że Duch Święty jest drugą osobą „Trójcy” to czy te słowa nie nabierają dwuznacznego brzmienia!

Pewnego razu Pan Jezus zapytał uczniów za kogo ONI Go uważają. Jaka padła odpowiedź i jak ustosunkował się do niej Jezus? „ Ty jesteś mesjasz, Syn Boga żywego”- powiedział Piotr a Jezus potwierdził trafność tej wypowiedzi (Mateusza 16:15-17). Piotr i inni apostołowie nie mieli pojęcia o rzekomej „Trójcy”. Wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem i Synem Boga żywego a nie Bogiem synem. Nawet sam Bóg to potwierdził słowami: ” Ten, jest mój Syn umiłowany” (Mateusza 3 : 17). Jeżeli Jezus byłby częścią Boga czy dawałby świadectwo sam o sobie? Czy jedna z osób mogła by o drugiej powiedzieć, że jest umiłowana?

A czy sam Jezus objawił się jako Bóg Wszechmocny, lub też druga Jego osoba ? NIE, ponieważ sam powiedział – jak donosi ewangelia Marka 10:18 – „ Nie nazywaj mnie dobrym, gdyż tylko BÓG jest dobry „ . Czy gdyby Jezus był Bogiem Wszechmocnym (lub Jego drugą osobą), to powiedziałby w ten sposób, że tylko Bóg jest dobry?

Jezus powiedział także w Jana 12:49 (BW):

„Bo Ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić”

Czy będąc drugą osobą Boga Jezus nie mówił sam z siebie? Czy pierwsza osoba może drugiej rozkazywać co ma mówić? Zastanówmy się kto jest większy (ważniejszy) posyłający czy wypełniający polecenie ? Sam Jezus odpowiada na to pytanie w Jana 13:16 (BW):

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Sługa nie jest większy nad pana swego ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał.”

Faryzeusze szukali każdego możliwego sposobu aby udowodnić , że Jezus złamał prawo Mojżeszowe, czy też prawo rzymskie np. sabat , płacenie podatków. Czy faryzeusze przepuściliby okazję aby podburzyć Żydów przeciwko osobie, która nazywa się Bogiem ? Z całą pewnością nie. Jednak nigdy w stosunku do Jezusa tego nie zrobili. Dlaczego? Ponieważ Jezus nigdy nie głosił , że jest częścią „Trójcy”. Arcykapłan oskarżał Jezusa nie o to, że nazywał siebie BOGIEM ale o to , że nazywa siebie Synem Bożym. (Mat. 26:63).

Czy Jezus mógłby nie wiedzieć czegoś co wie Jego Ojciec ? Jeżeli założymy , że istnieje „Trójca” byłoby to niemożliwe. A jednak tak było co dodatkowo poświadcza , że Jezus nie uczył i nie wierzył w Trójcę, W Marka 13:32 (BT) czytamy:

„O dniu zaś owym albo o godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.”

Czy możemy mówić o jedności Boga, jeżeli jedna osoba wie coś więcej niż druga? Niektórzy twierdzą, że to tylko tak było jak był człowiekiem. Czy rzeczywiście? W Objawieniu 1:1 (BT) czytamy:

„Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi.”

Wg. BWP w tym miejscu czytamy:„Objawienie, które Bóg przekazał Jezusowi Chrystusowi, …” Jak widzimy po śmierci i zmartwychwstaniu Jezus nadal wszystkiego nie wie i zostaje mu to dane lub wg. BWP przekazane przez Boga.

Inną ciekawą informację znajdujemy w Jana 20:17 (BW):

„Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”

Czy nie wynika z tego wersetu, że Bóg jest dla Jezusa takim samym Ojcem i Bogiem jak dla innych chrześcijan? Paweł tak to właśnie rozumiał nawet wówczas gdy Jezus był już w niebie. Pisząc do chrześcijan w Koryncie w 2 Koryntian 1:3 (BW):

„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy,”

Potwierdzają to słowa z Mateusza 27:46 „Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachthani? to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”.

Jak widzimy zgodne są te wypowiedzi, ze słowami z Jana 14:28 „… bo Ojciec większy jest ode Mnie”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *