Czy Pismo Święte uczy o Trójcy?

Czy Pan Jezus nauczał o Trójcy?

Jezus zapytany przez uczonego w Piśmie, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań odpowiedział, jak czytamy w Ew. Marka 12:29 (Wujek):

„ A Jezus mu odpowiedział: Iż przedniejsze ze wszystkich przykazanie jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg twój, Bóg jeden jest

Z wersetu 32 (BW) wynika, że „uczony w Piśmie” zgadza się z tym mówiąc: „Dobrze, Nauczycielu! Prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden, i że nie masz innego oprócz niego„.

Czy Jezus zanegował taki sposób myślenia? Nie! Jak wynika z tego fragmentu Pan Jezus nie wprowadził nowej nauki o Bogu. Izrael wierzył w jednoosobowego Boga JHWH i Jezus wyraźnie potwierdza taką wiarę powyższymi słowami.

Kiedy Jezus miał się pojawić na ziemi, anioł Gabriel zapowiedział Marii jego przybycie. Kogo Maria miała urodzić? Drugą osobę Trójcy? A może Boga? Nie .

„Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym (Łukasza 1 : 35).

Anioł zapowiada pojawienie się Bożego Syna a nie BOGA syna. W wersecie tym jest jeszcze jeden problem dla zwolenników dogmatu o Trójcy” a mianowicie słowa „Duch Święty zstąpi na Ciebie”. Zakładając, że Duch Święty jest drugą osobą „Trójcy” to czy te słowa nie nabierają dwuznacznego brzmienia!

Za kogo Jezusa uważali uczniowie?

Pewnego razu Pan Jezus zapytał uczniów za kogo ONI Go uważają. Jaka padła odpowiedź i jak ustosunkował się do niej Jezus? „ Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”- powiedział Piotr a Jezus potwierdził trafność tej wypowiedzi (Mateusza 16:15-17). Piotr i inni apostołowie wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem i Synem Boga żywego a nie Bogiem synem czy częścią tajemniczej Trójcy.

Nawet sam Bóg to potwierdził słowami: ” Ten, jest mój Syn umiłowany” (Mateusza 3 : 17). Jeżeli Jezus byłby częścią Boga czy dawałby świadectwo sam o sobie? Czy jedna z osób mogła by o drugiej powiedzieć, że jest umiłowana jeżeli wszystkie są sobie równe?

A może sam Jezus objawił się jako Bóg Wszechmocny, lub też druga Jego osoba? NIE, ponieważ sam powiedział – jak donosi ewangelia Marka 10:18 – „ Nie nazywaj mnie dobrym, gdyż tylko BÓG jest dobry „. Gdyby Jezus był Bogiem Wszechmocnym (lub Jego drugą osobą), to powiedziałby w ten sposób, że tylko Bóg jest dobry?

Jezus powiedział także w Jana 12:49 (BW):

„Bo Ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić”

Czy będąc drugą osobą Boga Jezus nie mówił sam z siebie? Czy pierwsza osoba może drugiej rozkazywać co ma mówić? Zastanówmy się kto jest większy (ważniejszy) posyłający czy wypełniający polecenie ? Sam Jezus odpowiada na to pytanie w Jana 13:16 (BW):

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Sługa nie jest większy nad pana swego ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał.”

Co zarzucali Faryzeusze

Faryzeusze szukali każdego możliwego sposobu aby udowodnić , że Jezus złamał prawo Mojżeszowe, czy też prawo rzymskie np. sabat , płacenie podatków. Czy faryzeusze przepuściliby okazję aby podburzyć Żydów przeciwko osobie, która nazywa się Bogiem?

Z całą pewnością nie. Jednak nigdy w stosunku do Jezusa tego nie zrobili. Dlaczego? Ponieważ Jezus nigdy nie głosił , że jest częścią „Trójcy”. Arcykapłan oskarżał Jezusa nie o to, że nazywał siebie BOGIEM ale o to , że nazywa siebie Synem Bożym. (Mat. 26:63).

Czy Jezus mógłby nie wiedzieć czegoś co wie Jego Ojciec ? Jeżeli założymy , że istnieje „Trójca” byłoby to niemożliwe. A jednak tak było co dodatkowo poświadcza , że Jezus nie uczył i nie wierzył w Trójcę, W Marka 13:32 (BT) czytamy:

„O dniu zaś owym albo o godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.”

Czy możemy mówić o jedności Boga, jeżeli jedna osoba wie coś więcej niż druga? Niektórzy twierdzą, że to tylko tak było jak był człowiekiem. Czy rzeczywiście? W Objawieniu 1:1 (BT) czytamy:

„Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi.”

Wg. BWP w tym miejscu czytamy:„Objawienie, które Bóg przekazał Jezusowi Chrystusowi, …” Jak widzimy po śmierci i zmartwychwstaniu Jezus nadal wszystkiego nie wie i zostaje mu to dane lub wg. BWP przekazane przez Boga.

Bóg nasz oraz Jezusa

Inną ciekawą informację znajdujemy w Jana 20:17 (BW):

„Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”

Czy nie wynika z tego wersetu, że Bóg jest dla Jezusa takim samym Ojcem i Bogiem jak dla innych chrześcijan? Paweł tak to właśnie rozumiał nawet wówczas gdy Jezus był już w niebie. Pisząc do chrześcijan w Koryncie w 2 Koryntian 1:3 (BW):

„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy,”

Potwierdzają to słowa z Mateusza 27:46 „Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachthani? to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”.

Jak widzimy zgodne są te wypowiedzi, ze słowami z Jana 14:28 „… bo Ojciec większy jest ode Mnie”.

Subscribe
Powiadom o

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

15 komentarzy
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Drogi Otto, bardzo dziękujemy za Twój komentarz, streszczający głównie to jak rozumiesz zapowiedzi z księgi Objawienia oraz podkreślający Twą wiarę w Trójce Świętą. Co do księgi Objawienia to jedna z trudniejszych ksiąg biblijnych, zawierająca cały szereg różnych symboli. Czytając również i tą księgę nie dostrzegamy w niej objawienia tego jakoby Bóg był Trój-jedyny. Gdybyś chciał to zapraszamy Cię do zapoznania się z naszymi przemyśleniami w oparciu o tą księgę : (poniżej linki do kilku artykułów)
Alfa i Omega – Objawienie 1:8 – Biblia a Trójca Święta (antytrynitarianie.pl)

Tajemnica złamanych pieczęci a Trójca Święta – Apokalipsa 5:2 – Biblia a Trójca Święta (antytrynitarianie.pl)

Tron Boga i Baranka – Objawienie 22:1 – Biblia a Trójca Święta (antytrynitarianie.pl)

Otto, bardzo cieszę się, że szukasz w Piśmie Świętym odpowiedzi na nasuwające się pytania czy to religijne czy życiowe. Pan Jezus nauczał, że kto szuka to znajdzie. Bóg niejako przedstawia się nam w swym słowie, zapisanym na kartach Biblii. Czy odnajdziesz w tym zapisie gdziekolwiek słowa : Trójca, troisty lub koncepcję z atanazjańskiego wyznania wiary? Wielu błogosławieństw od Stwórcy, Ci życzę oby Słowo Boże było lampą dla naszych nóg i prostowało ścieżki naszego życia. (Psalm 119:105)

Pan Jezus jest synem Boga i bogiem w trójcy jedynym. jest on Bogiem ponieważ przyszedł on zbawić swiat . w apokalipsie jest napisane że „I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu<<Oto przybytek Boga z ludżmi: i zamieszka wraz z nimi i będą oni jego ludem a on Bedzie Bogiem z nimi i otrze z ich oczu wszelką łze, a śmierci juz odtad nie będzie Ani żałoby ani krzyku ni trudu już odtad nie będzie bo pierwsze rzeczy przemineły>> i rzekł Zasiadający na tronie oto czynię wszystko nowe i mówi Napisz , Słowa te są wiarygodne i prawdziwe i rzekł mi stało się Jam jest Alfa i Omega Początek i Koniec ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła życia Zwyciężca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego a on bedzie dla mnie synem,, Ap. 21,1-7. Pamiętajmy że w Apokalipsie jest napisane że oblubienica czyli wszyscy zbawieni są poślubieni Barankowi a baranek to Chrystus co jest oczywiste. wyżej wspomniałem fragment że lud boga jego święci , zbawieni bedą z nim a on będzie ich bogiem a oni jego ludem. Czyli bedą jakby zaślubieni. zkolei wprost o zaslubinach Baranka z oblubienicą mowa jest w tej samej księdze. To oznacza że Chrystus jest Bogiem w trójcy jedynym ze swym ojcem i Duchem świetym i przez to w ponownym przyjsciu (Paruzji) Bedzie panował nad ziemią i niebem i jak pisze swiety paweł „według swego postanowienia które w nim podwziął dla dokonania pełni czasów aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Glowie to co w niebiosach i to co na ziemi,,Wszyscy zbawieni będą poddani chrystusowi i on Bedzie ich głową i wszyszczy będa w nim zjednoczeni i wtedy ujrzymy pełną chwałę Bożego majestatu Boga ojca i Syna i Ducha Swietego jednego Boga w Trójcy świętej Amen.

Drogi Jurku, cieszy mnie to, że dostrzegasz w nauczaniu Pana Jezusa brak przesłanek trynitarnego dogmatu. Tak, Pan Jezus nigdy nie mówił niczego sugerującego, że wchodzi w skład Trójjedynego Boga. Masz też rację, że czytając Słowo Boże warto poznać kontekst historyczny i kulturowy. Co do badania „utworów literackich” to nie wiem czy wiesz, ale współczesne przekłady Pisma Świętego na języki narodowe tworzone są w oparciu o tak zwane wydania krytyczne, dla przykładu tekst Nestle’a i Alanda czy Westcott-Horta. Tam właśnie bibliści w oparciu o wiedzę, o której pisałeś oraz tysiące manuskryptów i kodeksów, często pochodzących z pierwszych wieków naszej ery, tworzą tekst bazowy do tłumaczenia Biblii na języki narodowe. Oczywiście opierają się na swej dogłębnej znajomości języków biblijnych, a więc hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Pan Jezus chciał, aby jego naśladowcy dotarli z pewnym orędziem do mieszkańców całej ziemi (oznaczało to, że musieli tłumaczyć nauki Pana Jezusa na inne języki). Zobacz Marka 13:10 i Mat. 28:19,20. Czy jednak według Ciebie odbiorcami tej informacji od Pana Jezusa mieli być tylko znawcy języków starożytnych oraz profesorowie historii i kultury starożytnej? Zobacz 1 Koryntian 1:26,27.
Jurku, czy zastanawiałeś się może co wchodziło w zakres tej dobrej nowiny, którą mieli usłyszeć mieszkańcy całej ziemi? Tę informację mieli zrozumieć zarówno ludzie bardzo wykształceni, jak i prości. Ciekawe jest to, że z historycznego i kulturowego punktu widzenia mówił to zwykły cieśla żyjący w najbardziej marginalnej prowincji imperium rzymskiego. Czy nie sądzisz, że słowa Pana Jezusa o tym, że jego orędzie usłyszą wszyscy mieszkańcy ziemi w kontekście historycznym i kulturowym można by było uznać za zwykłą megalomanię. A jednak to się stało. Dziś wszyscy mieszkańcy ziemi słyszeli o Jezusie, a tłumaczenia Biblii, czyli między innymi nauk Pana Jezusa, są dostępne w ponad 2300 językach, którymi posługuje się cała ludzkość. Zachęcam Cię więc do poświęcenia czasu, aby zapoznać się z tym, co takiego ważnego miał do przekazania również i Tobie Pan Jezus.

Niektórzy nie wiedzą o co chodzi . Ja to tak sobie wytłumaczyłem . Szukając Boga możemy znaleźć kogoś kto podszywa się pod Boga i próbuje nas oszukać . Zabezpieczeniem przed oszustwem jest trująca św Ojciec Syn iDuch św . Ojca znajdziemy w starym testamencie Syna w nowym a duch św musi być zesłany na nas w innym przypadku możemy być najmądrzejsi a i tak nie zrozumiemy

To jest ciekawe zagadnienie. Co o sobie sądził i jak się odbierał sam Jezus. Proszę tylko nie opowiadać sięgając pospiesznie po cytaty z pisma.
Ja sądzę , że do głowy by mu nie przyszło głosić trójcę świętą – w tym siebie jako trzecią jej osobę.
Co sam Jezus o sobie sądził to jest zagadanienie na które musiałby odpowiedzieć biblista (osoba wykształcona w zakresie biblistyki). Biblistyka to bardzo trudna dziedzina nauki humanistycznej. Osoba zajmująca się nią powinna znać język hebrajski, język aramejski, język grecki , nadto powinna poznać historię i kulturę bliskiego wschodu a także znać współczesne metody badania utworów literackich. Te metody to na przykład metoda historii tradycji, metoda historii form, metoda historii redakcji itd.
Wyniki swoich ustaleń a raczej swoich hipotez taki biblista musiałby także poddać weryfikacji innych biblistów. Wynik dociekań byłby jednak tylko prawdopodobny. Nie wiem czy autor strony wie , że na jednej z galilejskich monet z czasów jezusa widniała trzcina zamiast oblicza władcy. „Coście wyszli oglądać na pustyni – trzcinę chwiejącą się na wietrze?” Jakże inaczej sie odbiera takie powiedzenie wiedząc o tym fakcie.

Cytujesz fragmenty oderwane od kontekstow. I na tej podstawie wyciagasz wnioski. Przeczytaj jeszze raz cytowane fragmenty w sserszym kontekscie. A co z przykladami w Ewangelii, w ktorej Jezus mowi: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” albo „kto mnie widzi widzi i Ojca”. Te niewygodne dla Was cytaty zawsze pomijacie. A w Ogrojcu, kiedy zapytał, kogo szukacie, odpowiedzieli Jezusa z Nazaretu. Jezus odpowiedzial:Ja jestem, a oni padli na twarz. Dlaczego? Raz w roku najwyzszy arcykaplan wypowiadał imię Boga Jahwe, czy jak wy to czytacie Jehowa. Wtedy wszyscy obecni padali na twarz. Jezus o sobie powiedzial Ja Jestem, czyli Jahwe. Zbluźnil? Jak juz czytasz Ewangelie to czytaj w calości a nie tylko wyuczone na pamiec fragmenty, ktore są Wam wygodne. Pozdrawiam. Polecam przrczytanie biblii w oryginalnych jezykach