Czy Pismo Święte uczy o Trójcy?

O Duchu Świętym 10 dowodów, że nie jest częścią „Trójcy”

1. Jakie imię ma Duch Święty

Duch Święty- nie ma osobistego imienia w przeciwieństwie do imienia Boga JHWH, które pojawia się w Biblii ponad 6000 razy. Co ciekawe w  słowniku biblijnym Biblii Tysiąclecia pod hasłem „Imię” czytamy, że „w czasach starożytnych to co nie miało imienia nie istniało„. Bóg Ojciec ma imię JHWH, Chrystus ma na  imię Jezus (Jeszua), a Duch Święty ?

Znaczenia oryginalnie użytych przez pisarzy Biblii słów w odniesieniu do  Ducha Świętego – to słowa nie mające żadnego związku z nazwaniem osoby. Zobacz w słowniku hebrajskim hasło ”ruach” , czy w greckim hasło „pneuma”.

Jako ciekawostkę sprawdź, że w języku greckim (w tekście Nowego Testamentu) wyrażenie „Duch Święty”  bardzo często występuje bez rodzajnika , z czego dodatkowo wynika, że nie odnosi się to określenie do osoby.

Odnośnie rzekomego imienia Paraklet czy Parakletos omawiamy temat we wpisie na blogu o Pocieszycielu.

2. Duch Święty nigdy nie objawia się jako osoba

Aniołowie (istoty duchowe ) gdy materializowali się, aby ujrzeli ich ludzie, zawsze przybierali postacie ludzkie (wygląd mężczyzn). Duch Święty NIGDY nie przybierał postaci osobowej lecz wiatr, języki ognia, gołębia.

Gdyby Duch Święty był OSOBĄ nie przybierał by postaci zwierzęcej np. jako gołąbek podczas chrztu Jezusa z uwagi na słowa, które są zapisane w w księdze Powtórzonego Prawa 4:15-17 (Biblia Poznańska):

„Strzeżcie się więc pilnie – bo nie widzieliście żadnej postaci w dniu, w którym Jahwe przemówił do was na Chorebie spośród ognia – abyście się nie sprzeniewierzyli, wykonując dla siebie rzeźby przedstawiające jakąkolwiek podobiznę: postać mężczyzny albo kobiety,  obraz jakiegokolwiek zwierzęcia żyjącego na ziemi [czy] jakiegoś ptaka latającego pod niebem”

Czyżby Bóg zakazał wyobrażać siebie w postaci ptaka i sam zesłał swoja trzecią osobę pod postacią gołębia?

Duch Święty  często nazywany jest w Piśmie Świętym pieczęcią Boga, zadatkiem a nawet palcem BogaCzy te określenia można zastosować do osoby?

3.  Modlitwy do Ducha Świętego

Nie ma w Biblii zanotowanych modlitw do Ducha Świętego. Ani Pan Jezus ani jego uczniowie nie zanosili modlitw do rzekomej trzeciej osoby Boga.

Zakładając równość osób w Trójcy byłoby takie ignorowanie tej osoby nie do przyjęcia. Ciekawe jest również to, że Jezus nie zachęcał do zanoszenia modlitw do siebie, a tylko do swojego Ojca.

 

4.  Dzielenie osoby Ducha Świętego czy mocy

 

Czy Boga można dzielić na części i obdarzać nim inne osoby jak było to w przypadku zesłania Ducha Świętego? Opisano to w Dziejach Apostolskich 2:1-4 (BW):

„I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał.”

Jak wynika z tego opisu Duch Święty pojawił się nie pod postacią osoby ale ogników. Każdy z obecnych został napełniony tym Duchem otrzymując od Boga między innymi moc mówienia językami.

A co wynika z opisu działania Ducha Świętego z księgi Liczb 11:17 (BW):

„Ja zaś zstąpię i będę tam mówił z tobą, i wezmę nieco z ducha, który jest w tobie, i włożę w nich, i nieść będą wraz z tobą ciężar ludu, abyś nie ty sam musiał go nosić.”

Czy duch będący w Mojżeszu był odrębną osobą? Bóg jak czytamy wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go siedemdziesięciu starszym”. Czy można dzielić osobę i obdarzać nią ludzi? Czy można wylać osobę na inne osoby ?

 

5.  Duch Święty obietnica Ojca zesłania mocy z wysokości

 

Czy Duch Święty to osoba czy moc? Zobaczmy co na ten temat mówi Pismo Święte w Łukasza 24:49 (wg. B. Pozn.):

„I ześlę na was dar obiecany przez mojego Ojca. Wy zaś zostańcie w mieście, aż nie otrzymacie mocy z wysokości

Czym jest wspomniana moc z wysokości? Jak spełniła się ta zapowiedź Pana Jezusa? Jak pisaliśmy powyżej w punkcie czwartym chodzi o dzień pięćdziesiątnicy, w którym to Bóg obdarzył mocą 120 osób, które zostały napełnione Duchem Świętym. Czy zostały napełnione osobą podzielona na 120 części pozostawiamy Twojej ocenie.

Oczywiście Pismo Święte często personifikuje różne nieosobowe rzeczy (uosabia je) w tym Ducha Świętego. W Rodzaju 4:10 czytamy dla przykłady, że  „Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi!” co nie oznacza wcale, że KREW jest osobą. W Łukasza 19:40 czytamy wypowiedź Pana Jezusa, że „kamienie wołać będą.” czy to jednak oznacza, że kamienie mogą być ludźmi?

Zwróćmy uwagę na wypowiedź z Dziejów Apostolskich 1:4,5 oraz rozdział 2:17,18(BW):

„A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie;  Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym.

„ I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, Że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało I prorokować będą synowie wasi i córki wasze, I młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, A starcy wasi śnić będą sny;  Nawet i na sługi moje i służebnice moje Wyleję w owych dniach Ducha mego I prorokować będą.”

Obietnicą Ojca było ochrzczenie w Duchu Świętym. czy można kogoś ochrzcić w osobie? czy można wylać osobę na inne osoby o czym czytamy w wersecie 18?

6.  Pomijanie Ducha w opisach Boga i listach apostolskich

Dlaczego w opisach otoczenia Boga (zawartych w księgach Daniela , Ezechiela czy Apokalipsie) nie ma trzeciego tronu dla Ducha Świętego? Zastanawiające jest również, że Duch Święty pomijany jest notorycznie w  pozdrowieniach w listach apostolskich. Na wstępie nie wymienia się Ducha Świętego Np. w Kor. 1:3, Ef 1:2, Gal 1:3, Filip 1:2, Filemona 1:3 czytamy podobny zwrot:

„Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana, Jezusa Chrystusa!”

Czy nie było by to świętokradztwem pominięcie trzeciej osoby Boga w pozdrowieniach kierowanych do zborów? Podobnie jest w innych listach w tym zarówno u Jana jak również u Piotra.

Dla Żydów (wielu z pierwszych chrześcijan) nauka o Trójcy byłaby całkowitą nowością. Dlatego apostołowie powinni nader często wymieniać rzekome osoby Boga w listach do zborów. Dlaczego zatem pomijali Ducha Świętego w pozdrowieniach?

7.  Brak równości z Ojcem i Jezusem

Wersety uwypuklające to, że mowa o „równości co do majestatu i ważności” Ducha Świętego względem Boga Ojca czy Jezusa- jest kłamstwem!

W Mateusza 12:32 czytamy bowiem:

„A jeśliby ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone; ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku ani w przyszłym.”

Jak to możliwe, że zakładając równe sobie osoby w jednym przypadku bluźnierstwo będzie odpuszczone a w drugim nie? W Marka 13:32 (BT) czytamy natomiast, że:

” Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, . „

Często ten fragment jest wykorzystywany jako argument, że Syn nie wie tego samego co Ojciec. Czy jednak zwróciłeś uwagę, że zakładając trójcę słowa „tylko Ojciec” mówią nam, że Duch Święty również nie wie o tej godzinie!

 

8.  Poczęcie z  Ducha Świętego

Jeśli Duch Święty byłby trzecią osobą Boga to w świetle Łukasza 1:35 i Mateusza 1:18, Jezus byłby synem Ducha Świętego a nie Boga Ojca!

Zwróćmy uwagę na wypowiedź z Łukasza 1:35 (BW) gdzie anioł wytłumaczył Marii. że:

„… Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię”.

Czy Maria wierzyła w osobowego ducha? Czy uważała, że trzecia z osób Boga zstąpi na nią, czy raczej wierzyła w to, że Bóg zadziała swą mocą!

To nie osoba zstąpiła na Marię ale Święty Duch Boga. To za sprawą swojej mocy  Bóg przeniósł życie Jezusa do łona Marii, żeby mógł urodzić się człowiek jak również potomek z linii Dawida.

 

9.  Duch Święty jako Boży dar a nie osoba

W Dziejach Apostolskich 8: 18-20 czytamy (BT):

„A gdy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze.  I powiedział: Dajcie i mnie tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego.  A Piotr rzekł do niego: Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży.

Czy  Szymon chciał kupić BOGA czy przekazywać jego  moc?   Zakładając że Duch Boży jest osobą to jest on ubezwłasnowolniony, gdyż to nie on, ale ludzie decydują komu go przekazać. Szymon oczywiście nie chciał kupić Boga, lecz chciał posiąść pewien dar, jak możliwość czynienia cudów czy  mówienie językami.

O Duchu jako darze od Boga mówi wiele fragmentów Pisma Świętego, chociażby w 1 Piotra 4:10,11 (BT)

„Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Jeżeli kto ma [dar] przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże! Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.”

W liście do Hebrajczyków 2:4 (BT) czytamy, że Duch Święty jest udzielany przez Ojca, co również przeczy jego osobowości.

„Bóg zaś uwierzytelnił je znakami, cudami, różnorakimi przejawami mocy i udzielaniem Ducha Świętego według swej woli.”

Poprzez swojego Ducha Bóg obdarowuje swoich sług różnorakimi darami a nie rzekomą trzecią osobą Boga.

10.  Izrael nie uznawał Ducha Świętego za drugą osobę Boga

Na zakończenie odczytaj i przemyśl  Psalm 8:4 ; 33:6 ; 51:13 , Jeremiasza 10:12 ; 51:15 , Rzymian 8:11 jak również 1 Koryntian 6:14 ; 13:8.

Pomyśl, czy Izraelici mówiąc lub czytając w Pismach o Duchu Świętym uważali, że jest on Bogiem? Czy Pan Jezus zmienił znaczenie starotestamentowego wyrażenia „Duch Święty”? Nie. Ducha Świętego zarówno w Starym  Testamencie, jak również w Nowym Testamencie należy rozumieć identycznie.


Inne artykuły w temacie Ducha Świętego


Subscribe
Powiadom o

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

34 komentarzy
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

To, że Duch Święty jest osobą wynika stąd, że posiada On rozum, emocje i wolę. Duch Święty myśli i wie (1 List do Koryntian 2:10). Można Go zasmucić (List św. Pawła do Efezjan 4:30). Duch wstawia się za nami (List św. Pawła do Rzymian 8:26-27). Duch Święty podejmuje decyzje zgodnie ze swoją wolą (1 Koryntian 12:7-11). I Mamy iść na cały świat czynić sobie uczniów nauczając ich i udzielać Chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha św. (a nie w jakąś moc, czy dawać im jakiś dar)

A twierdząc że nie ma Ducha Świętego mocy Trójcy jedynego odchodzisz od Boga inną swoją drogą .PONIEWAŻ to właśnie DUCH św. zakrywa tę i inną wiedzę po przez grzechy Twe.

Marianie, bardzo dziękujemy Ci, za podzielenie się swymi ciekawymi spostrzeżeniami. Dziękujemy też za biblijna dedykację. Zachęcam Cię do dalszego poznawania Słowa Bożego a poprzez nie zbliżania się do Boga oraz Jego Syna, który oddał za nas życie. Jeśli zechcesz podzielić się swymi spostrzeżeniami w kolejnym komentarzu, to bardzo się ucieszymy. Wielu błogosławieństw życzymy.

Drogi Szemku, stawiasz ciekawe pytanie. Staramy się na nie odpowiedzieć w artykule z poniższego linku :. https://blog.antytrynitarianie.pl/zasmucanie-ducha/. Zapraszam Cię abyś się z nim zapoznał i podzielił się swymi wrażeniami. Pozdrawiam.

Drogi kazuko, poruszony przez Ciebie temat omawiamy w odrębnym artykule (link poniżej). https://blog.antytrynitarianie.pl/klamstwo-duchowi/. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z jego treścią. Oczywiście chętnie poznam Twoje spostrzeżenia po zapoznaniu się z zawartą tam argumentacją. Pozdrawiam.
.

Marku, dziękujemy za komentarz. Oczywiście gdy w Biblii czytamy o Duchu Świętym to zawsze warto sprawdzać kontekst bo faktycznie zwrot Duch Święty z kontekstu danego fragmentu Pisma Świętego może odnosić się do : Boga, Syna Bożego lub też anioła. O „Paraklecie” mamy na blogu odrębny artykuł. Zapraszam do zapoznania się z jego treścią (link poniżej). https://blog.antytrynitarianie.pl/parakletos-parakleta/. Marku, wielu błogosławieństw Ci życzę i zachęcam do pisania kolejnych komentarzy (również w innych tematach)

Po pierwsze dla materialnego świata w przestrzeni trójwymiarowej słowem duch możemy określić każdy byt niewidzialny dla naszych zmysłów, Taki byt może dla nas zamanifestować się w ponad naturalny sposób , ale w granicach percepcji zmysłów naszego mózgu. Zazwyczaj oddziałuje jak coś co rzuca cień, bezobjawowo na nas
Po drugie stan naszego ego można określić używając przymiotnika np. bohatera cechuje duch odwagi, ciułacza ,kogoś skąpego; duch mamony, kimś pokrętnym kieruje duch kłamstwa i to wcale nie musi oznaczać że w niewidzialnym świecie istnieje byt, który bezpośrednio wpływa na taką a nie inną postawę danej osoby. Ktoś taki mógł wyćwiczyć w sobie taką postawę jak kulturysta mięśnie na siłowni.
Po trzecie każda ideologia to świat niematerialnych myśli ubrany w słowa np. humanizm nurt filozoficzny lub światopogląd oparty na racjonalnym myśleniu, który wyraża się troską o potrzeby, szczęście, godność i swobodny rozwój człowieka w jego środowiskach: społecznym i naturalnym. ta niematerialna część to duch takiej idei.
Co to oznacza że mam ducha świętego nic innego jak stan oddzielenia poprzez prawdę, której gwarantem jest Najwyższy. Jeśli to potwierdzi w nas Najwyższy poprzez swoje Słowo, wtedy rodzi się w nas moc.

Duch święty – oczywiście występuje także w charakterze osobowym.
„Bóg (Ojciec) jest duchem …”(Jan 4,24) – oczywiście świętym.
Syn , po zmartwychwstaniu – stał się duchem (1Pio.3,18 , 1Kor.15,45) – oczywiście świętym,
a w Ga.4,6 czytamy , że Bóg „zesłał ducha Syna swego…” – oczywiście świętego.
To Syn jako Duch (oczywiście święty) zesłany został w Dniu Pięćdziesiątnicy – oto dowód:
„Parakletos” – występuje w całej Biblii tylko 5 razy i tylko u Jana.
4 razy w jego ewangelii – 14,16 14,26 15,26 i 16,7 – w nieco tajemniczym charakterze.
Najciekawszy jest ostatni – piąty raz.
„…Jeśliby kto zgrzeszył , mamy orędownika (parakletos) u Ojca , Jezusa Chrystusa – sprawiedliwego”(1J.2,1). Jan nie pozostawia tu wątpliwości co do Jego tożsamości.
Jezus jako Duch – ukazuje się w końcowej frazie listów do 7 zborów wg schematu
„słuchajcie , co duch mówi do zborów” – np.Obj.2,29.
Słowem – tam gdzie mowa jest o „Duchu świętym” jako osobie – chodzi albo o Ojca ,
albo o uwielbionego Syna Bożego w duchowej postaci.
Jest kilka źle interpretowanych wersetów , rzekomo wskazujących na „trzecią osobę”.
Warto jednak zwrócić uwagę , że w pozdrowieniach (początek/koniec)Listów występują tylko 2 osoby – Ojciec i/lub Syn.
Podobnie w całym Objawieniu Ojciec współwystępuje z Synem , bez osoby trzeciej.
Im należy się cała chwała (Obj.5,13) i nikomu innemu.

Zważywszy na biblijne określone role jakie spełnia w życiu chrześcijanina Duch Święty, to gdyby był osobą to bezwatpienia dla ludzkości byłoby DWÓCH „pośredników” do Boga : Duch Święty i Pan Jezus. Tu warto dać jednak pytanie a ilu pośredników jest wedle Biblii? Zobacz 1 Tymoteusza 2,5 ( „JEDEN jest pośrednik między człowiekiem i Bogiem” i jest nim TYLKO Pan Jezus !!!) Dlaczego? Pewnie dlatego, że mimo swych funkcji Duch Święty nie jest osobą…

Chwala Bogu Ojcu i Panu Jezusowi Chrystusowi

Jako kolejny dowod ktorego jeszcze nigdzie nie spotkalem aby ktos wniosl jest to ze
Swiety Duch Boga YHWH nigdzie i nigdy nie mowi o sobie samym a co naistotniejsze nie okresla siebie samego slowem

Bog Ojciec -Bogiem jestem nie czlowiekiem
Syn Ojca – Jestem Synem Bozym
Aniol Bozy-Jestem wspolsluga twoim i braci twoich

my ludzie okreslajac siebie -jestem….
nawet oslica Bileama z woli Najwyzszego przemowila ludzkim glosem-czyz nie jestem twoja oslica?

Pozdrawiam slowem 2 Jana 1;3
1 Kor 8;6

Slowo Boze mowi ze Ducha Swietego mozna zasmucic, czy moc z nieba mozna zasmucic ?

„Ananiaszu – powiedział Piotr – dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię? „(Dz Ap. 5, 3-4)

Czy Piotr mówi tu, że Ananiasz okłamał wiatr, gołeicę lub moc? – Skłamałeś Duchowi Świętemu rzekła Piotr, a potem uscislił: ” nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu”.

Czy tak wam wszystkim ciężko zrozumieć,że Ani Bóg ani Duch Św. ani Jezus ,nie są osobami.Są to Istoty/formy których my ludzie nie możemy sobie wyobrazić,ale jako ludzie muszą zaistnieć w naszej przestrzeni materialnej,Trzy osoby Boskie jest umownym.Jak naprawdę wyglądają i czym są w rozumieniu ludzi to niewiadoma.i wielkim nietaktem jest kłótnia czym/kim i jak wygląda Duch Św.Reasumując jest Tym kim chce Bóg Ojciec i kropka.

nie dawno poznałem ,że Jezus to BÓG.ale Duch Św.tytułu takiego nie ma?Z.S.

W temacie „osobowości Ducha Świętego” do powyższych 10-punktów argumentacji dodałbym jeszcze jeden :
11. Dlaczego rzekomo „TRZECIA osoba Trójjedynego Boga” jest dawana („udzielana”) lub zabierana przez Boga Ojca?
Dlaczego jest „rozdysponowana” poprzez „wkładanie rąk” pierwszych chrześcijan?
Dlaczego sami trynitarze kłócą się między sobą (patrz w encyklopediach spór Prawosławie i Katolików ) o to czy
Ducha Św. udziela tylko Bóg Ojciec czy też robi to przy współudziale Syna Bożego – POMIJAJĄC PRZY TYM
SAMEGO DUCHA ŚWIĘTEGO – rzekomą TRZECIĄ „osobę Trójcy Świętej, równej co do mocy i majestatu Bogu i
Jezusowi” ???? Czyż jako trzecia osoba Trójcy nie powinien „stanowić sam o sobie”???
Czy powyżej opisane fakty są argumentami „za” czy „przeciw” tzw. atanazjańskiemu wyznaniu wiary???

A co z wersetem ktory mowi ze Ojciec posle innego pocieszyciela ?