Czy Pismo Święte uczy o Trójcy

Czy wiara w Trójcę jest powszechna?

Na przestrzeni wieków było i jest wiele religii i ugrupowań, uczonych i znanych ludzi, którzy nie uznają tego dogmatu i opowiadają się za antytrynitaryzmem. Wielu, jak Michał Servet przypłaciło to życiem. Bardziej znane grupy wyznaniowe zaprzeczające Trójcy to:

 

 • Arianie
 • Anabaptyści
 • Badacze Pisma Świętego
 • Biblijnie Wierzący Chrześcijanie
 • Bracia Polscy
 • Chrześcijanie Dnia Sobotniego
 • Chrystadelfianie – Bracia w Chrystusie
 • Epifaniści
 • Jednota Braci Czeskich – Bracia Czescy
 • Jednota Braci Polskich
 • Judaizm
 • Międzynarodowe Bractwo Ducha i Prawdy
 • Socynianie
 • Świadkowie Jehowy
 • Wolni Badacze Pisma Świętego
 • Unitarianie
 • Zbory Boże Chrześcijan Dnia Siódmego
 • Zbory Mesjańskie Żydów
 • Zielonoświątkowcy Jedności Bóstwa

Co ciekawe również pierwsi adwentyści nie uznawali Trójcy. Ellen White, nie używała tego zwrotu ale w konsekwencji poprowadziła wiernych ku trynitarnej koncepcji Boga. Russell Holt w książce „The Doctrine of Trinity in the Seventh-Day Adventist Denomination; It’s Rejection and Acceptance” o wczesnych Adwentystach napisał, że  ,,odrzucali trójcę, ale szczególnie jednomyślnie wywyższali boskość Chrystusa” (Obecnie „trzecia część” również nie uznaje Trójcy).

Historia pełna jest znanych nazwisk nie uznających dogmatu o „Trójcy Świętej”.

Znani antytrynitarze to między innymi:

 • ARIUSZ – wczesnochrześcijański teolog, poeta, prezbiter z Aleksandrii. Jako jeden z pierwszych wszczął – ALARM- w związku z wprowadzaniem do chrześcijaństwa niebiblijnego dogmatu.
 • IZAAK NEWTON – bez niego nie byłoby współczesnej matematyki, fizyki, mechaniki itd. oraz wszystkich praktycznych wynalazków opartych na tych przedmiotach nauki.
 • ERAZM Z ROTERDAMU – reformator religijny,edukacyjny i społeczny. Twierdził, że w kościele jest za dużo dogmatów nie opartych na Piśmie Świętym i powodujących ostre spory a nawet wojny religijne jako przykład podawał – dogmat o TRÓJCY Świętej.
 • MICHAŁ SERVET – przyczynił się do rozwoju medycyny i geografii, pracował nad przybliżeniem Biblii dla czytających w językach narodowych. Na siłę Jego argumentów, świadczących przeciw trynitarnemu dogmatowi – Trynitarianie odpowiedzieli „ argumentem siły”- przez 2 godziny palili go na stosie aż skonał w męczarniach. Był męczennikiem, który dla prawdy o Bogu, poświęcił w ofierze swoje życie.
 • SZYMON BUDNY– tłumacz Pisma Świętego na język polski (użył imię Boga w Nowym Testamencie), reformator religijny ale też i społeczny (jako jeden z pierwszych szerzy perspektywę społeczeństwa demokratycznego).
 • FAUST SOCYN – tworzy podstawy do uczenia społeczeństwa ETYKI I TOLERANCJI. Po śmierci jego ciało fanatycy wyciągnęli z grobowca i wrzucili do Dunajca.
 • JOHN MILTON – poeta i pisarz angielski, mający wpływ na literaturę światową. Obrońca wolności słowa.
 • WACŁAW POTOCKI – jego wpływ na literaturę polską nie podlega żadnym wątpliwościom, rozwija ideę DYDAKTYZMU w sztuce.
 • JAN ANDRZEJ MORSZTYN – w pewnym fragmencie swego życia związany z poglądami arian, miał duży wpływ na literaturę polską.
 • CHARLES RUSELL – wydawca czasopisma „ STRAŻNICA”, założyciel ruchu Badaczy Pisma Świętego, które szerzyło i szerzy nauki antytrynitarian.
 • ANDRZEJ FRYCZ MODRZEJEWSKI – polski twórca i pisarz okresu renesansu, sekretarz króla Zygmunta I Starego.
 • URIAH SMITCH – Znany Adwentysta uważający Ducha Świętego jako „boski wpływ”, a „nie osobę podobną do Ojca i Syna”.
 • ANNA RADZIWIŁŁÓWNA KISZCZYNA – księżna, wojewodzina, znana filantropka i autorka polemik z naukami Kościoła Katolickiego w Polsce.
 • MARCIN CZECHOWIC – teolog, poeta, polemik i pisarz religijny. Reprezentował ruch religijny Braci Polskich. Opowiadał się za zakazem całkowitego zabijania i uważany jest za pioniera pacyfizmu.
 • GIORGIO BIANDRATA – Osobisty lekarz królowej Bony. Pracował dla Stefana Batorego przyczyniając się do jego wyboru na króla Polski. Jeden z głównych propagatorów antytrynitaryzmu w Polsce.
 • JOHN LOCKE – angielski filozof, lekarz, polityk i ekonomista. Znajomy Isaaca Newtona, sympatyzujący z ideami antytrynitaryzmu. Jego dzieła miały wpływ na Deklaracje Niepodległości i Konstytucję USA oraz na powstanie działu ekonomi zwanego monetaryzmem.
 • JOHANN CAMPANUS – działacz reformacyjny z XVI wieku.

Wbrew temu co nakazuje „Rada Kościołów” wiara w „Trójcę” nie jest niezbędna do bycia chrześcijaninem. Wręcz przeciwnie, osoby które uznają Jezusa za Boga nie powinny posługiwać się słowem chrześcijanin, gdyż pochodzi od słowa Chrystus i określa wiarę w przyjście obiecanego przez Boga Mesjasza oraz Sługę Pańskiego, a nie drugą z osób Boga.

W ewangelii Mateusza 12:18 czytamy

„Oto mój Sługa, którego wybrałem; Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie prawo narodom”.

Warto zatem sprawdzić co tak naprawdę oznacza słowo Chrystus. Mówiąc „jestem chrześcijaninem” stwierdzamy bowiem, że wierzymy w Jezusa jako Mesjasza i Bożego Pomazańca a nie Boga w drugiej osobie.

W obecnych czasach wielu ludzi skłania się do restoracjonizmu chcąc oczyszczenia naleciałości z religii chrześcijańskiej. Wierzymy, że strona antytrynitarianie.pl pomoże wrócić do biblijnego i pierwotnego pojęcia jednoosobowego Boga!

12 Responses to Kto nie wierzy w Trójcę

 • Pisząc o znanych antytrynitarzach warto też wspomnieć o szeregu profesorów wyraźnie deklarujących swój antytrynitaryzm a wykładających, podobno w najlepszych uniwersytetach na świecie takich jak : Cambridge, Yale, Harvard. Dla przykładu wymienię tu nazwiska : Hollis Divinity, John Sparks. Dziękuję za ciekawe informacje podane na stronie. Bolp

 • Od lat obserwuję ze smutkiem, że w obrzędach chrześcijańskich maleje obecność Boga Ojca ! Taka myśl zrodziła się we mnie po samodzielnym studiowaniu Biblii ( przy pomocy różnych tekstów pomocniczych). Wnioski zrujnowały mój dotychczasowy tradycyjny system wiary. Ani razu nie spotkałem stwierdzenia ,że Jezus jest Bogiem. Nigdzie też nie znalazłem potwierdzenia dla osobowej postaci Ducha Świętego. Przegląd historyczny wczesnego chrześcijaństwa nauczył mnie ,że dopiero sobór w Chalcedonie (451 r.) sformułował naukę o dwoistości natur w Chrystusie :boskiej i ludzkiej. Modlę się do Boga jedynego i nieskromnie myślę ,że mnie oświecił odczytaniem Jego woli. Dzisiaj dopiero ( dlaczego tak późno?) odkryłem, że podobnie myślą różni Antytrynitarianie ( do tej pory znałem tylko Arian). Chcę was poznać , poznać wasze myślenie o Bogu Jedynym.

  • Niestety kościół na przestrzeni wieków prześladował wszystkich co dochodzili do tej prawdy. Tak stało się dla przykładu z Braćmi Polskimi w Polsce w XVI-XVII wieku, których prześladowano, mordowano i w końcu wygnano z kraju.
   Niemniej zawsze były grupy osób, które potrafiły nie zważając na prześladowania i trudności (np. brak Pisma Świętego w tłumaczeniach na język ojczysty) dociekać prawdy.
   Pomimo różnic w niektórych naukach, wszyscy antytrynitarianie są zgodni co to podstawowej prawdy, że jest tylko jeden Bóg Jahwe. Jest to ten sam Bóg, o którym mówi zarówno Stary jak i Nowy Testament.
   Zapraszam do kontaktu poprzez maila admin@antytrynitarianie.pl

  • JW.ORG
   Wejdz na tę stronę A dostaniesz pomoc w odnalezieniu i wykonywaniu woli Jedynego Prawdziwego Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa.
   Jana 17:3

 • Proponuję do znanych antytrynitarzy dodać też postać : ” Johann Campanus” – z uwagi na jego bardzo ciekawe biblijne wnioski oraz przemyślenia tyczące Boga Ojca, Syna Bożego oraz Ducha Świętego, oraz fakt ofiarności aż do śmierci w wyniku prześladowań jakie spadły na niego jako antytrynitarza! Zważywszy, że reprezentował wspólnotę chrześcijańską zwaną „Anabaptystami” o której nie wspomnieliście na stronie – proponuję rozważyć fakt dodania tej wspólnoty religijnej do prezentowanej listy ruchów religijnych o antytrynitarnym charakterze. Dziękuję za ciekawe informacje podane na Waszej stronie oraz blogu antytrynitarzy.

 • Ciekawe czy ktoś z tych bardziej znanych grupy wyznaniowych zaprzeczających trójcy uznaje że Pan Jezus był człowiekiem, to znaczy kimś kto nie przeszedł tzw transformacji z Nieba do łona Marii, człowiekiem w sensie takim jak ja lub ktoś kto czyta te słowa ???

 • Może rozpocznę, przybliżanie „znanych antytrynitarzy” poprzez cytowanie historycznych źródeł informacji : ” Ariusz był kapłanem wzorowym. Ukończył studia w Antiochii i posiadał olbrzymią wiedzę. Był uzdolnionym mówcą, a nawet poetą. Jego ascetyczna postawa budziła powszechny szacunek. Współczesne źródła opisują, jak chrześcijańskie matrony chętnie udawały się do niego z poradą duchową.(…) szybko zdobył zaufanie swych parafian i starał się w sposób prosty a przystępny wyjaśnić im podstawowe zasady chrystianizmu. W tym celu komponował pieśni i hymny religijne, które śpiewali robotnicy, stolarze i galernicy. Wraz z melodią utrwalały się w pamięci niepiśmiennych chrześcijan główne prawdy o Bogu i jego synu Chrystusie” – cytat z książki REFORMATORZY CHRZEŚCIJAŃSTWA. Jan Wierusz Kowalski w wydaniu z 1970 roku strony 59 i 60. Mam nadzieję, że ten komentarz będzie zachęcał do poszerzenia swej wiedzy, w książkach historycznych opisujących życie, twórczość, dokonania również i innych postaci z prezentowanej na stronie listy znanych antytrynitarzy. Warto to zrobić aby przekonać się choćby o tym jaki duży wkład w historię powszechną oraz prawa obywatelskie współczesnych społeczeństw – mieli właśnie antytrynitarze.

 • Może przybliżę jeszcze jedna postać : Uriah Smith – (1832-1903) pastor ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, jeden z historycznych przywódców ( ojców założycieli tej wspólnoty religijnej). Pierwszy sekretarz Generalnej Konferencji tegoż kościoła oraz redaktor naczelny czasopisma „The Adventist Review”. Wraz z takimi osobami jak J. Bates, J. Waggoner, W. French, Ch. Longacer twardo obstawał przy antytrynitaryzmie! Informacje te można sprawdzić choćby w Wikipedii oraz książce „TRÓJCA” Woodrow Whidden, John W. Reeve, Jerry Moon w wydaniu z roku 2002 strona 183. Ciekawostką dla niejednego współczesnego Adwentysty Dnia Siódmego może być to, że jeszcze w roku 1903 jeden z przywódców kościoła
  Adwentystów był zdeklarowanym antytrynitarzem!

 • Proponuje dołączenie do listy wspólnot antytrynitarzy : wspólnoty o nazwie Mennonici.

 • Mennonici wywodzą się z antytrynitarnej wspólnoty Anabaptystów. Wielu z nich jest antytrynitarzami j ale faktycznie można tam spotkać wierzących w pewne aspekty trynitaryzmu. Dlatego rozumiem, że dla niektórych osób zaliczenie ich do antytrynitarzy nie jest sprawą jednoznaczną. Pozdrawiam.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *