Czy Pismo Święte uczy o Trójcy?

Czego o Trójcy naucza Pismo Święte?

Zapraszamy do krótkiego testu, który może okazać się pomocny w odpowiedzi na pytanie „Czy Bóg jest Trójcą?”:

1. Czy w Piśmie Świętym występuje słowo: Trójca, współistotny lub trójjedyny Bóg? (Izajasza 44:6)

Tak Nie

2. Czy znasz sytuację gdy Bóg Ojciec modli się do kogoś albo zwracał się do kogokolwiek z błaganiem? (Łukasza 22:41)

Tak Nie

3. Czy Bóg JHWH spełniał kiedykolwiek „ nie swoją wolę ” lub jest komuś podporządkowany? (1Koryntian 15:28, Mateusza 26:39, jak również 1Koryntian 11:3)

Tak Nie

4. Czy kiedykolwiek Bóg Jahwe dostał od kogoś władzę, moc lub musiano mu coś objawiać? (Mat. 28:18, Objawienie 1:1)

Tak Nie

5. Czy możliwe jest aby ten sam Bóg: coś „wiedział ”, ale tego samego „nie wiedział ”? (Marka 13:32)

Tak Nie

6. Czy Bóg może i czy kiedykolwiek był kuszony („podlegał pokusie”) przez Diabła? (Jakuba 1:13 porównaj z Mateusza 4:1-11 )

Tak Nie

7. Czy gdziekolwiek w Piśmie Świętym użyto do Boga JHWH zwrotów „zrodzony” , „pierworodny stworzenia” , jak również „jednorodzony”? (zobacz ile razy zwroty te odniesiono do Jezusa: np. Kolosan 1:15, Apokalipsa 3:14)

Tak Nie

8. Czy w wizjach opisujących Boga i jego otoczenie spotkałeś się z „ trzecim tronem dla Ducha Świętego” lub wizją Ducha jako 3 osoby? (Dzieje Apostolskie 7:56)

Tak Nie

9. Czy Bóg może być wyobrażany pod postacią zwierzęcia np. gołębia? (Mateusza 3:16 porównaj z Powtórzonego Prawa 4:17)

Tak Nie

10. Czy znasz jakiś inny dogmat w religiach chrześcijańskich (oprócz „Trójca Święta” ), który od prawie 1700 lat stanowi powód do sporów jak również ciągłych polemik ?

Tak Nie

Jak odpowiedziałeś na postawione tu pytania?

  • Jeśli odpowiedziałeś dziesięć razy „ TAK „ – oznacza to, że silnie wierzysz w prawdziwość trynitarnego dogmatu, ale musisz popracować nad znajomością Pisma Świętego.
  • Jeśli odpowiedziałeś dziesięć razy „ NIE „ – oznacza to, że doskonale dostrzegasz rozbieżności pomiędzy dogmatem o Trójcy Świętej a tym czego uczy Słowo Boże Biblia.
  • Wszystkie „pośrednie” wyniki z odpowiedziami powinny skłaniać do do znalezienia w Biblii argumentów, które przemawiają za odpowiedziami TAK lub NIE.

Zapraszamy na naszego bloga wyjaśniającego wersety biblijne rzekomo popierające jak również przeczące nauce o Bogu w trzech osobach.

Test został przetłumaczony na język niemiecki: Der Bibeltest – Was lehrt die Heilige Schrift?