Czy Pismo Święte uczy o Trójcy?

10 dowodów o Bogu przeciwko „Trójcy”

1. Bóg Biblii ma osobiste Imię, a „Trójca” jest bezimienna

Bóg ma osobiste imię, które brzmi JHWH (JAHWE). Imię to, Bóg nadał sobie sam w odróżnieniu od np. imion, które używał Jezus, a które zostały mu przez Ojca nadane. Można powiedzieć, że imię to oddaje fakt, iż Bóg Ojciec „jest bytem, który swego imienia nie zawdzięcza nikomu”.

Imię JEZUS (Jeszu, Jeszua, Jehoszua) w tłumaczeniu znaczy „Jahwe jest zbawieniem„. Imię to zwraca uwagę na Ojca Jezusa, który obdarza Go tym zaszczytnym imieniem, zgodnie z tym co zanotowane jest w Filipian 2:9 (BW):

„Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię”

Warto zwrócić w tym wersecie uwagę na dwie rzeczy:
Jeżeli Bóg wywyższył Jezusa to rodzi się pytanie – Jak trójjedyny Bóg może wywyższyć jedną z równych innym osób? Dlaczego Jezus nie ma imienia sam z siebie jak Ojciec, ale zostaje nim obdarzony przez Boga (zobacz Łukasza 1:31)? Co ciekawe, Duch Święty w ogóle nie jest wymieniany w Biblii z imienia, co sprawia niemały kłopot tym, którzy chcą uznać go za osobę. (Więcej o Duchu Świętym jako Parakletos)

Kolejny problem dla trynitarzy związany z imieniem wynika z Psalmu 83:19 (BT):

Niechaj poznają Ciebie i wiedzą, że tylko Ty, który sam jeden masz Jahwe na imię, jesteś Najwyższy nad całą ziemią”

Czy może, każda z osób rzekomej „Trójcy”być sobie równa, jeżeli jedna z trzech osób (Jahwe) jak uczy Biblia jest Najwyższa. Co ciekawe Anioł przemawiający do Marii powiedział – o czym czytamy w Łukasza 1:32,-  że Jezus będzie nazwany Synem Najwyższego.

W księdze Powtórzonego Prawa 6:4 o tym najwyższym Bogu powiedziano wg. Biblii Warszawsko Praskiej:

Słuchaj, Izraelu! Jahwe, nasz Bóg, jest jedynym Bogiem

Wynika z tego fragmentu, że Jahwe nie ma obok siebie bogów wchodzących w skład tzw. Trójcy. (Zobacz też. Zachariasza 14:9, Wyjścia6:3)

 2. Bóg nie ma początku a Jezus jest zrodzony z Ojca

Jedynie Bóg Ojciec  jest bez początku i przez nikogo nie został zrodzony w przeciwieństwie do zrodzonego Jezusa i Ducha, który jak twierdzą sami trynitarze pochodzi od Ojca i Jezusa (w prawosławiu tylko od Ojca). W Jana 6:56 czytamy o Jezusie:

 „Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca

Zastanów się również, kogo wyobraża mądrość we fragmencie z księgi Przysłów 8:22-25? (BT)

„Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, jako początek swej mocy, od dawna,od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. Przed oceanem istnieć zaczęłam, przed źródłami pełnymi wody, zanim góry zostały założone, przed pagórkami zaczęłam istnieć”

Większość komentatorów widzi w tym opisie preegzystującego Jezusa. Nie może bowiem chodzić o Boga, który stwarza swoją mądrość! Bóg jest i był zawsze mądry. Jak rozumieć zatem słowa Pan mnie stworzył?

Na zakończenie Obj. 3:14 (BT)

„Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego

O kim jest tu mowa? Kto jest początkiem stworzenia? jak widzimy jest zasadnicza różnica pomiędzy niezrodzonym i nie mającym początku Ojcem a zrodzonym Jezusem.

3. Bóg Ojciec jest ponad Jezusem co przeczy równości osób

Bóg Ojciec tworzy plany, które inni (w tym poddany Mu Jezus) wykonują. Jezus w proroctwach Izajasza np. 42:1 przedstawiany proroczo jest jako „Sługą Jahwe„(BT)

„Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął. On przyniesie narodom Prawo”

W przypisie w BT do tego fragmentu czytamy „NT w różnych swoich tekstach uznaje i widzi w Izajaszowym Słudze Pańskim proroczą zapowiedź – typ samego Jezusa Chrystusa, Mesjasza i Zbawiciela”.

Sam sprawdź, o kim jest mowa np. w 53 rozdziale Izajasza. W Marka 14:35 czytamy wypowiedź Jezusa

„I mówił: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]!”

W Jana 14:9 (BT) Jezus stwierdza natomiast:

„Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie posłał, Ojciec, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić”

Czy nie wynika z tych fragmentów wyższość Boga Ojca nad Jezusa?

4. Bóg najwyższym władcą, oraz głową Jezusa

Bóg Ojciec daje komu zechce swoją moc i obdarza władzą, może np. kogoś wywyższyć lub upoważnić do realizowania swojej woli . Zobaczmy Daniela 7;13,14 (BT):

„Patrzyłem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. „

Czy zwrot „wprowadzają go” lub „powierzają mu” może odnosić się do BOGA? W Mateusza 28:18 Jezus informuje uczniów, że „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.” Kto dał Jezusowi tą władzę? Czy gdyby Jezus był Bogiem to by wyrzekł te słowa?

List 1 Koryntian 11:3 (BW) nie pozostawia cienia wątpliwości kto sprawuje władzę w niebie do którego wstąpił Pan Jezus: „… głową Chrystusa Bóg„. W Biblii wielokrotnie podkreślono, że Bóg Ojciec jest zwierzchnikiem dla wszystkich innych bytów (włącznie z Jezusem). Jest JEDYNYM , który nie ma nad sobą zwierzchnika, nikogo też nie nazywa jak Jezus „swym Bogiem” o czym czytamy w Jana 20:17 (BT)

„Rzekł jej Jezus: Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca; ale idź do braci moich i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego

Porównanie „do Boga mego i Boga waszego” wskazuje wyraźnie, że Ojciec jest zarówno naszym jak i Jezusa Bogiem!

 

5. Bóg nie może umrzeć a Jezus poniósł śmierć

W 1 liście do Tymoteusza 1:17 czytamy wg. Biblii Poznańskiej:

Królowi Wieków, nieśmiertelnemu i niewidzialnemu, jedynemu Bogu cześć i chwała na wieki wieków. Amen

Warto zastanowić się, czy nieśmiertelny z natury Bóg może umrzeć?  Pismo Święte natomiast uczy, że Jezus został zabity, mało tego trzy dni był martwy, by zostać zmartwychwzbudzonym przez Boga! Zakładając, że Bóg nie może umrzeć śmierć Jezusa byłaby fikcyjna.

W Dziejach Apostolskich 3:15 (KUL) czytamy jednak, że Jezus został zabity oraz wskrzeszony:

zabiliście dawcę życia, którego Bóg wskrzesił z martwych, czego my świadkami jesteśmy.”

Pomyślmy: Czy można kogoś wskrzesić z martwych jeżeli nadal żyje jako druga osoba w niebie? Co dzieje się z Trójcą kiedy przez  trzy dni jedna z osób jest martwa? Oczywiście cześć Boga nie mogła umrzeć a więc zakładając Trójce była to jedna wielka mistyfikacja!

 

6. Bóg jest w jednej osobie a nie w trzech

Bóg Ojciec nigdy nie posługuje się kłamstwem (Hebrajczyków 6:18). Kiedy więc objawiał się wielokrotnie swym ziemskim sługom jako JHWH jedyny mówi prawdę czy kłamie?

To że jedynym Bogiem jest Ojciec, potwierdza 1 do Koryntian 8:6 (BT):

dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy. ”

Tym JEDNYM Bogiem, o którym pisze Paweł nie jest Trójca, jak  czytamy powyżej, ale  sam Ojciec (Jahwe), od którego wszystko pochodzi. Jezus Chrystus jest natomiast naszym Panem, przez którego Bóg wszystko stworzył.  Co ważne Duch Święty rzekoma trzecia osoba Boga, jest w tym wersecie całkowicie pominięty.

Tą prawdę o jednym Bogu, potwierdza Pan Jezus w Marka 12:29 (BT)

„Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu ! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest.”

W liście Judy 1:25 wg. BT możemy przeczytać:

Jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała, majestat, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i na wszystkie wieki! Amen”

Jak widzimy w wielu wersetach Pismo potwierdza odwieczną prawdę, że Bóg jest jeden i jest nim Ojciec.

7. Bóg ponad swoim Synem

Niektórzy twierdzą że Jezus był względem Boga niższy tylko na ziemi, ale z Biblii wynika, że nawet po wstąpieniu do nieba i wywyższeniu Jezusa jest on podległy swemu Ojcu. Swoją drogą kto jest większy co do mocy wywyższający, czy wywyższony ? Zobacz 1 Koryntian 15:27-28 (BT):

” Wszystko bowiem poddał pod stopy jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim”.

Jak by na to nie patrzeć Syn będzie podporządkowany Ojcu. Nas to nie dziwi ale jak wytłumaczyć ten fragment zakładając równość Ojca i Syna? W Efezjan 4:6 czytamy wg. BT:

” Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich”

Ten sam werset w Biblii Warszawsko Praskiej brzmi „Jeden Bóg i Ojciec wszystkich. On to rządzi wszystkimi, działa przez wszystkich i trwa we wszystkich.” Warto zwrócić w tym wersecie uwagę na słowa „ponad wszystkimi” lub „on rządzi wszystkimi”.

8. Jeden a nie trzy trony dla Boga

W opisach chwały (otoczenia Boga Wszechmocnego) zawartych w Biblii znajduje się jeden tron dla Boga , a co najwyżej (dopiero po wywyższeniu Jezusa opisanym w Daniela 7;13,14) dwa trony . Nauka o Trójcy zakłada „ równość co do mocy”- majestatu, a więc czy nie powinny występować trzy trony od początku w opisach otoczenia Boga . (Zob. 5 rozdział księgi Objawienia)

9. Trójca nie wywodzi się z Biblii

Bóg Ojciec wielokrotnie ostrzegał swych sług przed przyjmowaniem z okolicznych religii fałszywych nauk, które nie były częścią objawienia Bożej prawdy dla ludu bożego. Bóg Trójca to stały element wielu pogańskich religii np. Definicja słowiańskiego Trzygłowa to „ jeden Bóg w trzech osobach”.

Natomiast w Biblii nie tylko nie ma słowa Trójca, ale co ważniejsze nie ma nawet jednego wersetu (aluzji) co do tego , że trzy „osoby wymienione w dogmacie Trójcy są względem siebie równe co do mocy i odwieczności”.

W księdze Powtórzonego Prawa 13:1-4 czytamy (BT)

„Tych wszystkich rzeczy, przeze mnie nakazanych, pilnie będziesz przestrzegał, by je wykonać: niczego nie dodasz i niczego nie ujmiesz. Jeśli powstanie u ciebie prorok, lub wyjaśniacz snów, i zapowie znak lub cud, i spełni się znak albo cud, jak ci zapowiedział, a potem ci powie: Chodźmy do bogów obcych – których nie znałeś – i służmy im, nie usłuchasz słów tego proroka, albo wyjaśniacza snów. Gdyż Pan, Bóg twój, doświadcza cię, chcąc poznać, czy miłujesz Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej duszy.”

Czy Trójca nie jest obcym Biblii Bogiem jeżeli chodzi o wierzenia narodu wybranego? ( 2 Tesaloniczan 2:4)

10. Od poznania Boga zależy nasze życie

Wiara w Boga, który jest nie do poznania ludzkim umysłem stoi w sprzeczności ze słowami Jezusa z Jana 17:3 (Biblia Poznańska)

 „A to jest życie wieczne: poznać Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga, i Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”

Dlaczego jedynego, prawdziwego Boga oddzielono od Jezusa? Przecież poznając Boga poznawalibyśmy również jego Syna. W wersecie jest mowa o JEDYNYM prawdziwym Bogu, i tym którego ten Bóg posłał-  Jezusie Chrystusie. A gdzie Duch Święty? Czy do życia wiecznego nie jest potrzebne poznanie Ducha Świętego?

Podobny podział znajdujemy w Jana 14:1 (BT)

„Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie”

Dlaczego Pan Jezus rozdziela Boga od siebie? Przecież wierząc w Boga w założeniu trójcy wierzylibyśmy również w Jezusa.


Inne artykuły o Bogu Ojcu


Subscribe
Powiadom o

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

25 komentarzy
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Złożę tu jeszcze raz moje własne przemyślenia na temat tego kim jest Bóg
Nie wątpliwie słowo trójca w kontekscie Boga nie występuje w biblii. Nie oznacza to jednak że nie można wyróżnić trzech aspektów Boga. Stworzony przez Boga człowiek również posiada trzy aspekty które o nim coś mówią a jednak mówimy o jakiejś jedności. Jest bowiem duchem , duszą i ciałem. Tak jak ułamek Ducha świętego i glina tworzy człowieka czyli duszę żyjącą, tak samo Duch święty połączony z materią której jest obrazem Jezus cielesny Tworzy duszę zyjącą czyli Boga Ojca. Bez tych dwóch składników Bóg jako Ojciec czyli ktoś zrozumiały dla nas nie mógł by istnieć. Jest oczywiste że zaistnienie Boga Ojca jest wtórne i było potrzebne dla nas ludzi. Skoro człowiek został uczyniopny na podobieństwo Boga to właśnie w naszej konstrukcji należy szukać jak skonstruowany jest Bóg który objawia sie naszemu światu. Są więc rzeczy pierwotne i wcale Bóg Ojciec nie jest tu pierwotnym ale jest skutkiem połączenia się Dwuch innych czynników. Kim zaś lub czym są te czynniki nie zrozumiemy bez szerszego namysłu zarówno nad tekstami biblii jak i nie bez nauki i filozofii. Wszystko to bowiem ma tu swoje zastosowanie. Pirewotną częścią świata jest według naukowców energia. To co zaistniało we wszelkiej nswojej formie było wcześniej energią. Aby zaś to co nie ma formy stało się formą potrzeba jeszcze czynnika który formuje to co nie ma formy. To co formuje to idea zamysł. Na sposób biblijny możemy powiedzieć że to Duch. Mamy więc i w tworzeniu się materii również dwa czynniki. Idea i energia. Gdy te dawa czynniki się połączą tworzą cząstki masowe i bezmasowe, słowem materię. Na tę sprawę można też spojrzeć i z innej strony. Czy nie jest tak że wszystko jakim przedstawia nam sie Bóg nie jest tylko pewnym przybliżeniem? Tak więc chociaż Bóg przedstawia sie nam jako nasz Ojciec to jest raczej oczywistym że to tylko czytelny dla nas opis istoty która nas stworzyła. Nie jest więc Bóg Ojcem. Idąc dalej tym tropem nie jest ani drogą, ani prawdą, ani życiem. Nie jest pasterzem . Wszystko to tylko stwarza nam przyjazny klimat aby choć trochę go nam przybliżyć.
Kontynuując czym pierwotnie jest Bóg to należy stwierdzić że nie jest on też osobą tak samo jak my nie jesteśmy osobami. Nasza bowiem osobowa konstrukcja to zwykły konglomerat wspólnych odzdziaływń różnych czynników. Jawimy sie sobie jako osoby ale to czym jesteśmy jest tworzone. Co bowiem mamy tak naprawdę na myśli mówiąc osoba? Nie pomylę się chyba mówiac że bycie osobą stanie się wkrótce domeną sztucznej inteligencji. Barwa głosu, świadomość własnych odczuć i rozumowania, pamięć,uczenie się, dojrzewanie filozoficzne, świadomość swojej przeszłości, zmysły i zapis ich obserwacji, uczucia tworzone przez system nerwowy,temperament i charakter moralny oraz pewno parę jeszcze innych rzeczy, wszystko to składa się na cechy rozpoznawane przez nas joko osobowe. Zauważyć też trzeba że są to cechy tworzone przez naszą cielesność i bez niej nie było by ich. Nasza osoba to nie dusza dodana do ciała jak sądzą niektórzy.Temu bowiem zaprzecza biblia i nauka która potwierdza cielesne pochodzenie naszej osobowości.Biblia uczy że dusza to stan uzyskany i zaistniały na skutek połączenia się gliny i pierwiastka ducha. Tak samo jak uczyniony jest człowiek jako osoba tak samo uczyniony jest też Bóg Ojciec który jawi sie nam jako osoba ale tak naprawdę jest on zlepkiem różnych czynników tworzących taki właśnie obraz. Pierwotnie zaś zanim doszło do zlepienia tych czynników Człowieka nie było i Boga Ojca nie było. Był jedynie Duch i Energia
To o czym piszę to coś absolutnie pierwotnego. Zaistnienie więc Boga Ojca nie jest czymś pierwotnym ale wtórnym. Tak samo też wtórna jest cała narracja biblijna i wszystkie te historie z Jezusem Chrystusem włacznie.Jak długo będzie Bóg w postaci jaką przybrał tego nikt nie wie. Jego Syn Jezus jest też tylko kolejną przybraną postacią dla nas czytelną.Tak więc w pewien prostacki sposób można określić że Bóg jest trójcą ale nie wiele ma to wspólnego z prawdą. Nie wiele też ma wspólnego z prawdą mniemanie tych, że Bogiem jest tylko Bóg Ojciec.Wykazałem to powyżej. Tak więc do wszystkiego trzeba dojrzałego myślenia a do niego nie wszyscy są zdolni.
Pozdrawiam

Nie zgadzam się z takim tłumaczeniem w 1Tm 1:17 „nieśmiertelnemu”.
To nie jest pojęcie biblijne! Nawet nie występuje podobne lub takie same sformułowanie w jakiejkolwiek księdze Starego Testamentu.
ἀφθάρτῳ – błędnie tłumaczone na „nieśmiertelny”

Najlepsze tłumaczenie to: „incorruptible” (niezniszczalny)
Dla porównania
„i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny zniszczalnego człowieka” (Rzymian 1:23)
ZAUWAŻ, że bożki nie mają tchnienia, są martwymi przedmiotami, więc nie można powiedzieć co nich śmiertelne, ale zniszczalne.
Dlatego poprawnym tłumaczeniem jest:
1Tm 1:17
„Królowi Wieczności — niezniszczalnemu”

Last edited 1 rok temu by Makinero

J1;18 „Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg [Syn], który jest w łonie Ojca, (o Nim) pouczył.” Pod imieniem JHWH działał Pan Jeszu.
Jud.1;5
 „Przypomnieć zaś wam chcę, wiedzącym wam raz wszystko, że Jeszu lud z ziemi egipskiej uratowawszy kolejnym razem nie wierzących wygubił.”

Witam,

zapominacie o tym, że Jezus powiedział „Ja Jestem”. Tytułował się imieniem objawionym Mojżeszowi.

Jak daleko jest niebo od ziemi tak mysli Boże od Ludzkich.