Czy Pismo Święte uczy o Trójcy

1. Jezus jest zrodzony a Ojciec ma naturę nie zrodzoną

Biblia nazywa Jezusa „pierworodnym wszelkiego stworzenia” , „początkiem stworzenia „ , czy też „jednorodzonym” synem Boga. Wszystkie te określenia są sprzeczne z atanazjańskim wyznaniem wiary. Natomiast potwierdzają to, że Jezus (w odróżnieniu od Boga Ojca) miał swój „początek” , którym było owo „stworzenie”, czy jeżeli komuś robi to różnicę „zrodzenie” Go przez Boga Ojca. W Objawieniu 3:14 czytamy o Jezusie (BW):

„A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego

Czy będziemy posługiwali się słowem stworzenie czy zrodzenie nie zmienia to faktu, że był taki czas kiedy Jezusa nie było, gdyż nie istniał. Nie może być zatem  współwieczny z Bogiem Ojcem jeżeli był moment w którym zaistniał i został zrodzony. Prosto wyraził to Ariusz pytając biskupów czy Bóg Ojciec tak jak Jezus też jest zrodzony, wskazując na zasadniczą różnicę pomiędzy Bogiem a Jezusem a mianowicie, że Jezus ma naturę zrodzoną a Ojciec nie!

W ewangelii Jana 5:26 czytamy, że życia Jezus nie miał sam z siebie ale zostało mu ono dane przez Ojca.

Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym.

Pan Jezus otrzymał życie w sobie od Ojca.  Podobnie czytamy w Jana 6:57:

„Jak mię posłał Ojciec, który żyje, a Ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie.”

Pan Jezus żyje z woli Ojca. Tak samo jak on żyje przez Ojca tak również chrześcijanie będą mogli żyć dzięki Jezusowi.

 

2. Jezus modli się do swojego Boga a nie do siebie

Pan Jezus często modlił się do swego Boga i Ojca. W Marka 14:35,36 (BT) czytamy”

„I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby – jeśli to możliwe – ominęła Go ta godzina. I mówił: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty niech się stanie”. 

Czy jest w Biblii fragment mówiący o tym, że Bóg Ojciec modli się do kogoś?  Jezus prosił Ojca wielokrotnie o pomoc a  Bóg Ojciec nigdy nikogo nie prosi o nic … bo jest Bogiem.

W liście do Hebrajczyków 5:7,8 (BT) czytamy o Jezusie:

„Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał„

Czy zgodzisz się z tym, że gdyby Jezus był częścią Trójcy to w pewnym sensie modliłby się do samego siebie i prosiłby siebie samego o pomoc.

Rodzi się również pytanie: Dlaczego Jezus modli się zawsze do Ojca a NIGDY do Ducha Świętego. Czyż nie są to wg. trynitarzy równe sobie osoby?

 

3. Jezus był trzy dni martwy – czy w tym czasie nie było Trójcy?

Biblia naucza, że Jezus przez trzy dni był martwy. Czy w tym czasie istniał jako druga osoba Trójcy? Jeżeli tak to wskrzesił sam siebie. Biblia jednak naucza, że uczynił to Jego Ojciec . Gdybyśmy przyjęli istnienie Trójcy to przez te trzy dni część Boga była martwa a w niebie była Dwójca.

A czy można by było o Bogu Jezusie pisać, że jest nieśmiertelny jeżeli Jezus naprawdę umarł? W 1 Tymoteusza 1:17 (BT)

„A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu – cześć i chwała na wieki wieków! Amen”

W Dziejach Apostolskich 3:15 czytamy natomiast „Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami.”

 

4. Jezus nie wie wszystkiego jak Ojciec

Czy gdyby Jezus był druga osobą Trójcy to mógłby nie wiedzieć czegoś co wie pierwsza osoba Trójcy ? W ewangelii Marka 13:32 czytamy

„Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”

Słowo TYLKO Ojciec wskazuje, że gdyby przyjąć także istnienie trzeciej osoby, czyli Ducha Świętego, to Duch Święty również nie ma wszystkich informacji pomimo, że jest równoprawnym Bogiem.

Nie chodzi przy tym tylko o sytuacje kiedy Jezus był na ziemi. W Objawieniu 1:1 czytamy bowiem

” Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg

Czyżby Bóg musiał nawet w niebie coś objawiać swojej drugiej osobie? Pytamy po co? Czyż jako druga osoba boska nie wie to samo co Ojciec!

 

5. Jezus jest pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi

Już samo takie stwierdzenie jak powyżej  wyklucza to, że Jezus wchodzi w skład Boga. Dlaczego? Nie można bowiem być jednocześnie stroną i pośrednikiem. Pośrednik wg. Słownika Języka Polskiego to „osoba załatwiająca jakieś sprawy pomiędzy dwoma stronami” czyli ktoś trzeci.

Czy Jezus będąc częścią Trójcy mógłby być pośrednikiem między Bogiem a ludźmi? Czy można pośredniczyć samemu sobie? W 1 Tymoteusza 2:5 (BT) czytamy

„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus”

Jak to wyraźnie wynika z tego fragmentu JEDEN jest Bóg i jeden pośrednik.

Jezus nazwany jest także arcykapłanem, czyli osobą, która także w pewnym sensie pośredniczyła pomiędzy Bogiem a ludźmi. Czy będąc Bogiem Jezus składałby ofiarę sam sobie? Zobaczmy Hebrajczyków 5:5 (BT)

„Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: Ty jesteś moim Synem, jam Cię dziś zrodził, jak i w innym miejscu: Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.”

Ofiara złożona przez Jezusa, złożona była dla Boga a nie z Boga. Jezus nazwany jest w Słowie Bożym ostatnim Adamem. W1 Koryntian 15:45 (BWP) czytamy:

„Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. „

Jaki sens miałoby porównywanie Boga do Adama? Sens jest tylko wtedy gdy założymy, że obaj są synami Boga!

6. Jezus synem Boga a nie Bogiem Synem

O czym świadczy użycie w stosunku do Jezusa słowa SYN? Po pierwsze SYN nie jest i nigdy nie będzie równy swemu ojcu. W Izraelu każdy wiedział, że syn w rodzinie jest podległy Ojcu i podobnie jest w rodzinie Bożej. Po drugie wiadomo, że  SYN  ma mniejszą wiedzę i doświadczenie od OJCA. Gdyby założyć  Trójcę bardziej stosowne było by użycie wobec dwóch innych osób określenia BRAT.

Synostwo Jezusa lepiej jest nam zrozumieć poprzez zapisane w Biblii przykłady i przypowieści. Np. zobrazowanie ofiary Jezusa poprzez  złożenia Izaka przez Abrahama ma sens i swoją wymowę tylko w przypadku prawdziwych relacji pomiędzy ojcem a synem. Podobnie rzecz się ma kiedy Jezus  przedstawia przypowieść o właścicielu winnicy. Bóg, posyła na koniec swojego syna myśląc „poślę syna uszanują go” (Mateusza 21:37 BT).

Żydzi zabijali proroków posyłanych do nich przez Boga. Pismo Święte mówi, że Bóg „posłał do nich swego syna„ a nie że przyszedł osobiście. Zakładając Trójce to sam właściciel (a dosłownie jego część) przyszła do robotników? Czy nie wypacza to sensu tej wspaniałej przypowieści?

7. Czy można kusić Boga?

Czy Szatan może kusić Boga? Byłoby to bez sensu, ale z Mateusza 4:1-11 wynika, że Diabeł kusił Jezusa czyli drugą osobę rzekomej Trójcy. W wersecie 4:1 czytamy (BT):

Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.

Z Jakuba 1:13 dowiadujemy się, że Bóg nie podlega pokusie ku złemu. Dlaczego zatem Jezus był kuszony? Równie bez sensu byłoby to, że Szatan chciał ofiarować BOGU wszystkie Królestwa świata, lub chciał, żeby BÓG oddał mu pokłon – to absurd! Kuszenie Boga jest całkowicie bez sensu bo cóż by się stało gdyby się Bóg jednak skusił?  Kuszenie ma na celu skłonienie do występku przeciwko Bogu i złamaniu jego praw lub zasad więc nie można Boga kusić! A zatem Jezus nie może być częścią Boga w Trójcy.

 

8. Jezus obrazem Boga

Biblia wyraźnie naucza, że Jezus jest „obrazem Boga” W Kol.1:15 (BT) czytamy

„On jest obrazem Boga niewidzialnego”

Jeśli Chrystus jest obrazem Boga, zatem nie może być Bogiem (zob. też 2 Kor.4:4).  Nie można bowiem równocześnie być rzeczywistą osobą (oryginałem) i jej obrazem (odbiciem). W Rodzaju 9:6 czytamy, że ” … człowiek został stworzony na obraz Boga” co dowodzi, że słowo obraz zwraca uwagę na wzorowaniu się na oryginale jakim niezaprzeczalnie jest Pan Bóg. Pan Jezus jest obrazem Boga w tym sensie, że jest odzwierciedleniem bożej miłości, przymiotów i osobowości.

 

9. Czy jesteśmy braćmi Jezusa czy Boga

Jezus bardzo często nazywa swych uczniów „braćmi”. List do Hebrajczyków 2:10,11 mówi, że (BT):

„Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi swymi

Ponieważ mamy tego samego Ojca, co Jezus to Biblia naucza, że jesteśmy jego „braćmi” i „synami Boga”. Natomiast nigdzie w Biblii nie ma stwierdzenia, że jesteśmy „braćmi Boga” tak jak jesteśmy braćmi Jezusa. W Mteusza 12:50 (BW) czytamy:

„Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą, i matką.”

Jezus Boga nazywa tu swoim Ojcem i mówi ten jest mu bratem kto spełnia wolę jego Ojca.

 

10. Czyje nauki głosi Jezus

Pan Jezus nie głosił swoich nauk, ale nauki Boga. Powiedział wielokrotnie na kartach Słowa Bożego, że głoszona przez niego nauka nie jest Jego własną. W Jana 7:16: czytamy

„Moja nauka nie jest moją, lecz Tego, który Mnie posłał. „

Gdyby Jezus był Bogiem, wówczas nie mógłby powiedzieć tych słów, ponieważ nauka ta byłaby Jego!

W ewangelii Jana 12:4 (BT) czytamy:

Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie posłał, Ojciec, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić.
 


Inne artykuły dotyczące Syna Bożego


7 Responses to O Synu 10 argumentów przeciwko „Trójcy”

 • Zgadzam się z argumentami. Także jestem antytrynitarzem. Jednak nie mogę się zgodzić z wnioskiem, że Jezus nie jest Bogiem. Wniosek taki zaprzecza bowiem niektórym biblijnym stwierdzeniom.
  Na przykład:
  1. „Bogiem było Słowo” J 1:1, co w kontekście Ap 19:13 oznacza, że chodzi o Syna Bożego; albo:
  2. „jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca objawił go”. To oczywiste, że na łonie Ojca mógł być tylko Syn Boży – jednorodzony Bóg; albo:
  3. Ap 14:1 mówi nam o tych, którzy mają na czołach wypisane imię Baranka i imię jego Ojca. Pytanie brzmi: jak ma na imię Syn Boży. Odpowiedź brzmi: Syn Boży odziedziczył imię po Ojcu. Ponieważ pochodzi z królewskiego rodu i dziedziczy boską naturę, więc jego imię nie może być inne niż Jahwe. W Fil 2:9 czytamy, że Syn Boży został wywyższony przez Ojca i obdarzony imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Jest tylko jedno imię nie mające sobie równych i jest to imię Jahwe.
  Uważam, że nie macie racji twierdząc, że Syn Boży nie jest Bogiem. Owszem jest Bogiem i to w każdym calu podobnym do swego Ojca. Posiada przecież pełnię boskości (Kol 1:19; 2:9). Jedyna różnica polega na tym, że był zrodzony (nie stworzony). Z tym także się nie zgadzam, gdyż zrodzenie od stworzenia różni się zdecydowanie. Człowiek został stworzony, aniołowie zostali stworzeni, lecz Syn Boży został zrodzony. Dlatego ma tak wzniosłą i niepowtarzalną pozycję w niebiańskich zastępach i dlatego jest Bogiem, posiadającym imię swego Ojca. Dlatego również Synowi zastępy niebiańskie oddają cześć równą Bogu. Gdyby nie był Bogiem nie mógłby przyjmować czci. Byłoby to bałwochwalstwem. Lecz wiemy przecież, że kto nie czci Syna ten nie czci Ojca (J 5:23).

  • Nie twierdzimy, że Jezus nie jest bogiem. Omawiamy ten temat szczegółowo na blogu we wpisie Czy Jezusa można nazwać bogiem
   Nie możemy się jednak zgodzić na to, że Pismo Święte naucza o dwóch Bogach co prowadzi do politeizmu. W Jana 10:34-36 sam Pan Jezus wytłumaczył, że zwrot bóg ma szersze znaczenie i odnosić się może nawet do ludzi.

   „Odrzekł im Jezus: – Czyż w waszym Prawie nie napisano: „Rzekłem: Bogami jesteście„? Pismo więc nazwało bogami tych, do których skierowane było słowo Boże – a Pisma nie można zmienić – wy zaś do Mnie, którego Ojciec uświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, bo powiedziałem: Jestem Synem Bożym.”

   Nie dom przyjęcia jest również twierdzenie, że Jahwe i Jezus to ta sama osoba. Argumenty znajdzie Pan we wpisie „Jedność Bóstwa„.

   Nigdzie Jezus nie przedstawia się jako Jahwe ale Jego posłuszny Syn, niższy od Jahwe rangą. Werset z Kolosan wytłumaczony Pan znajdzie w artykule W Jezusie mieszka pełnia boskości

   Dalej napisał Pan że stworzenie od zrodzenia się znacząco różni. Przeocza Pan przy tym fakt, że jakkolwiek to nie nazwać, to istota zrodzona ma początek (zrodzenie). Bóg Jahwe jest natury niezrodzonej a Jezus zrodzonej co robi zasadniczą różnicę pomiędzy Bogiem a Jezusem.

   Sprawę zrodzenia proponuję rozważyć w kontekście poniższych wersetów:
   Jak 1:18 Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.
   1Jn 5:1 Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał.

   Trynitarianie o powtarzają jak „mantrę” w stosunku do Pana Jezusa – „ zrodzony a nie stworzony” – jakby to coś zmieniało w kwestii początku życia. Jak czytamy w 1 Jana 5:1 Jezus otrzymał życie od Ojca.
   W Jana 6:57 czytamy:
   „Jak mię posłał Ojciec, który żyje, a Ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie.”

   Rozwinięcie znajdzie Pan we wpisie Czy Jezus został zrodzony czy istniał od zawsze

   Mam nadzieję, że pomogłem w poszukiwaniach prawdy.

  • Kolega opiera się na przerobionych wersetach, proszę sprawdzić Jana 1:1 w innych przekładach, proszę porównać z Rodzaju1. Co pisze w 1 Tym 2:5?

 • Od ateisty, pare słabości powyższego wpisu:
  I Jezus nie umarł inaczej niż w cielesnym wymiarze.
  1 P 3:18 „Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. 19 W nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w więzieniu, 20 niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę.”
  1 P 4:6 „Dlatego nawet umarłym głoszono Ewangelię, aby wprawdzie podlegli sądowi jak ludzie w ciele, żyli jednak w Duchu – po Bożemu.”

  II Trochę jednak problematyczne jest to „kto mnie spożywa żyć będzie przeze mnie” biorąc pod uwagę że to jednak Jezus w Waszej interpretacji nie jest Bogiem, to jednak żyć się będzie przez Słowo od Ojca, a nie przez Jezusa, ale wiem że można zrobić z tego dowolne mambo jumbo, tak cała Biblia jest napisana że można rzeźbić co się chce.
  Jana 6:57 „Jak mię posłał Ojciec, który żyje, a Ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie.”

  III Jak już dajemy Jana 10 to w całości ten akapit:
  „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. I znowu Żydzi porwali kamienie, aby Go ukamienować. Odpowiedział im Jezus: „Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?” Odpowiedzieli Mu Żydzi: „Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga”. Odpowiedział im Jezus: „Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście? Jeżeli [Pismo] nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić – to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: „Bluźnisz”, dlatego że powiedziałem: „Jestem Synem Bożym?” Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie! Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu”.

  JA DAJĘ ŻYCIE WIECZNE
  JA I OJCIEC JESTEŚMY JEDNO
  OJCIEC JEST WE MNIE A JA W OJCU

  To nie są łatwe fragmenty do odparcia. Jeśli już to ten akapit ukazuje jak Jezus lawiruje aby nie zostać zabitym i miesza, może sam jest pogubiony intelektualnie.

  Niestety zauważam na tej stronie to co u innych Chrześcijan i innych wierzeń, manipulowanie kontekstem, wycinanie etc.

  • Panie Jacku

   Dawno dawno temu również byłem ateistą, uważającym Biblię za pełną pomyłek „książkę”.
   Zmiana poglądów u mnie nastąpiła po wnikliwym studium wielu materiałów kreacjonistycznych i opracowań wielu ludzi nauki. Dzisiaj nie ma możliwości, by przekonać mnie do stwierdzenia, że to co mnie otacza to kwestia doboru naturalnego lub przypadku.
   Polecam poczytać takie książki jak „Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm”Wyd. UMCS, Lublin 1998, ss. 540. – prof. zw. dr hab. Kazimierz Jodkowski.
   I Nie bardzo rozumiem argumentacje jaką Pan podaje, ale sądzę, że jest to wynikiem nie zrozumienia naszych argumentów. Pisze Pan „I Jezus nie umarł inaczej niż w cielesnym wymiarze.” Nie bardzo wiem czy jest to stwierdzenie czy zaprzeczenie? Czy chodzi Panu, że Jezus tylko cieleśnie umarł? Gdyby jakakolwiek „część” Pana Jezusa żyła przez owe trzy dni gdy był „martwy” to przecież nie byłoby potrzeby „zmartwychwzbudzać Pana Jezusa – W DUCHU”! jak czyta Pan 1 Piotra 3:18 (BW)

   „Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu

   II Proszę przemyśleć werset, który sam Pan cytuje z Jana 6:57

   „Jak mię posłał Ojciec, który żyje, a Ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie.”

   Z tego tekstu wynika zasadnicza różnica pomiędzy Bogiem a Jezusem. Jezus żyje przez Boga a Bóg sam z siebie. „Spożywanie” to uznanie Jezusa za „chleb z nieba” a nie Boga! Uznanie Jego roli pośrednika.

   III Całość akapitu NIC w argumentacji nie zmienia – proszę wyjaśnić w czym jest różnica. Słowa Ja i Ojciec jedno wyjaśniamy we wpisie https://blog.antytrynitarianie.pl/ja-i-ojciec-jedno-jestesmy/

   pozdrawiam Admin

  • Panie Jacku

   Dawno dawno temu również byłem ateistą, uważającym Biblię za pełną pomyłek „książkę”.
   Zmiana poglądów u mnie nastąpiła po wnikliwym studium wielu materiałów kreacjonistycznych i opracowań wielu ludzi nauki. Dzisiaj nie ma możliwości, by przekonać mnie do stwierdzenia, że to co mnie otacza to kwestia doboru naturalnego lub przypadku.
   Polecam poczytać takie książki jak „Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm”Wyd. UMCS, Lublin 1998, ss. 540. – prof. zw. dr hab. Kazimierz Jodkowski.
   I Nie bardzo rozumiem argumentacje jaką Pan podaje, ale sądzę, że jest to wynikiem nie zrozumienia naszych argumentów. Pisze Pan „I Jezus nie umarł inaczej niż w cielesnym wymiarze.” Nie bardzo wiem czy jest to stwierdzenie czy zaprzeczenie? Czy chodzi Panu, że Jezus tylko cieleśnie umarł? Gdyby jakakolwiek „część” Pana Jezusa żyła przez owe trzy dni gdy był „martwy” to przecież nie byłoby potrzeby „zmartwychwzbudzać Pana Jezusa – W DUCHU”! jak czyta Pan 1 Piotra 3:18 (BW)

   „Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu

   II Proszę przemyśleć werset, który sam Pan cytuje z Jana 6:57

   „Jak mię posłał Ojciec, który żyje, a Ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie.”

   Z tego tekstu wynika zasadnicza różnica pomiędzy Bogiem a Jezusem. Jezus żyje przez Boga a Bóg sam z siebie. „Spożywanie” to uznanie Jezusa za „chleb z nieba” a nie Boga! Uznanie Jego roli pośrednika.

   III Całość akapitu NIC w argumentacji nie zmienia – proszę wyjaśnić w czym jest różnica. Słowa Ja i Ojciec jedno wyjaśniamy we wpisie https://blog.antytrynitarianie.pl/ja-i-ojciec-jedno-jestesmy/

   pozdrawiam Admin

 • Bóg stworzył wszystko LOGOSEM i w LOGOSIE (Jana 1:1-3), a LOGOS jest urzeczywistnieniem / odbiciem MYŚLI – ZAMIARU Boga, dlatego Paweł napisał że wszystko jest w Nim stworzone.
  LOGOS to objawienie OJCA w akcie kreacji świata, natomiast LOGOS, który stał się ciałem 2000 lat temu to człowiek JEZUS CHRYSTUS obraz OJCA w człowieku Drugim Adamie z Nieba.

  Chrystus posiadała 23 Chromosomy od Boga i 23 Chromosomy od matki, dlatego łączy obie natury Stwórcy i stworzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.