Czy Pismo Święte uczy o Trójcy?

O Synu 10 argumentów przeciwko „Trójcy”

1. Jezus jest zrodzony a Ojciec ma naturę nie zrodzoną

Biblia nazywa Jezusa „pierworodnym wszelkiego stworzenia” , „początkiem stworzenia „ , czy też „jednorodzonym” synem Boga. Wszystkie te określenia są sprzeczne z atanazjańskim wyznaniem wiary. Natomiast potwierdzają to, że Jezus (w odróżnieniu od Boga Ojca) miał swój „początek” , którym było owo „stworzenie”, czy jeżeli komuś robi to różnicę „zrodzenie” Go przez Boga Ojca. W Objawieniu 3:14 czytamy o Jezusie (BW):

„A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego

Czy będziemy posługiwali się słowem stworzenie czy zrodzenie nie zmienia to faktu, że był taki czas kiedy Jezusa nie było, gdyż nie istniał. Nie może być zatem  współwieczny z Bogiem Ojcem jeżeli był moment w którym zaistniał i został zrodzony. Prosto wyraził to Ariusz pytając biskupów czy Bóg Ojciec tak jak Jezus też jest zrodzony, wskazując na zasadniczą różnicę pomiędzy Bogiem a Jezusem a mianowicie, że Jezus ma naturę zrodzoną a Ojciec nie!

W ewangelii Jana 5:26 czytamy, że życia Jezus nie miał sam z siebie ale zostało mu ono dane przez Ojca.

Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym.

Pan Jezus otrzymał życie w sobie od Ojca.  Podobnie czytamy w Jana 6:57:

„Jak mię posłał Ojciec, który żyje, a Ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie.”

Pan Jezus żyje z woli Ojca. Tak samo jak on żyje przez Ojca tak również chrześcijanie będą mogli żyć dzięki Jezusowi.

 

2. Jezus modli się do swojego Boga a nie do siebie

Pan Jezus często modlił się do swego Boga i Ojca. W Marka 14:35,36 (BT) czytamy”

„I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby – jeśli to możliwe – ominęła Go ta godzina. I mówił: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty niech się stanie”. 

Czy jest w Biblii fragment mówiący o tym, że Bóg Ojciec modli się do kogoś?  Jezus prosił Ojca wielokrotnie o pomoc a  Bóg Ojciec nigdy nikogo nie prosi o nic … bo jest Bogiem.

W liście do Hebrajczyków 5:7,8 (BT) czytamy o Jezusie:

„Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał„

Czy zgodzisz się z tym, że gdyby Jezus był częścią Trójcy to w pewnym sensie modliłby się do samego siebie i prosiłby siebie samego o pomoc.

Rodzi się również pytanie: Dlaczego Jezus modli się zawsze do Ojca a NIGDY do Ducha Świętego. Czyż nie są to wg. trynitarzy równe sobie osoby?

 

3. Jezus był trzy dni martwy – czy w tym czasie nie było Trójcy?

Biblia naucza, że Jezus przez trzy dni był martwy. Czy w tym czasie istniał jako druga osoba Trójcy? Jeżeli tak to wskrzesił sam siebie. Biblia jednak naucza, że uczynił to Jego Ojciec . Gdybyśmy przyjęli istnienie Trójcy to przez te trzy dni część Boga była martwa a w niebie była Dwójca.

A czy można by było o Bogu Jezusie pisać, że jest nieśmiertelny jeżeli Jezus naprawdę umarł? W 1 Tymoteusza 1:17 (BT)

„A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu – cześć i chwała na wieki wieków! Amen”

W Dziejach Apostolskich 3:15 czytamy natomiast „Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami.”

 

4. Jezus nie wie wszystkiego jak Ojciec

Czy gdyby Jezus był druga osobą Trójcy to mógłby nie wiedzieć czegoś co wie pierwsza osoba Trójcy ? W ewangelii Marka 13:32 czytamy

„Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”

Słowo TYLKO Ojciec wskazuje, że gdyby przyjąć także istnienie trzeciej osoby, czyli Ducha Świętego, to Duch Święty również nie ma wszystkich informacji pomimo, że jest równoprawnym Bogiem.

Nie chodzi przy tym tylko o sytuacje kiedy Jezus był na ziemi. W Objawieniu 1:1 czytamy bowiem

” Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg

Czyżby Bóg musiał nawet w niebie coś objawiać swojej drugiej osobie? Pytamy po co? Czyż jako druga osoba boska nie wie to samo co Ojciec!

 

5. Jezus jest pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi

Już samo takie stwierdzenie jak powyżej  wyklucza to, że Jezus wchodzi w skład Boga. Dlaczego? Nie można bowiem być jednocześnie stroną i pośrednikiem. Pośrednik wg. Słownika Języka Polskiego to „osoba załatwiająca jakieś sprawy pomiędzy dwoma stronami” czyli ktoś trzeci.

Czy Jezus będąc częścią Trójcy mógłby być pośrednikiem między Bogiem a ludźmi? Czy można pośredniczyć samemu sobie? W 1 Tymoteusza 2:5 (BT) czytamy

„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus”

Jak to wyraźnie wynika z tego fragmentu JEDEN jest Bóg i jeden pośrednik.

Jezus nazwany jest także arcykapłanem, czyli osobą, która także w pewnym sensie pośredniczyła pomiędzy Bogiem a ludźmi. Czy będąc Bogiem Jezus składałby ofiarę sam sobie? Zobaczmy Hebrajczyków 5:5 (BT)

„Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: Ty jesteś moim Synem, jam Cię dziś zrodził, jak i w innym miejscu: Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.”

Ofiara złożona przez Jezusa, złożona była dla Boga a nie z Boga. Jezus nazwany jest w Słowie Bożym ostatnim Adamem. W1 Koryntian 15:45 (BWP) czytamy:

„Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. „

Jaki sens miałoby porównywanie Boga do Adama? Sens jest tylko wtedy gdy założymy, że obaj są synami Boga!

6. Jezus synem Boga a nie Bogiem Synem

O czym świadczy użycie w stosunku do Jezusa słowa SYN? Po pierwsze SYN nie jest i nigdy nie będzie równy swemu ojcu. W Izraelu każdy wiedział, że syn w rodzinie jest podległy Ojcu i podobnie jest w rodzinie Bożej. Po drugie wiadomo, że  SYN  ma mniejszą wiedzę i doświadczenie od OJCA. Gdyby założyć  Trójcę bardziej stosowne było by użycie wobec dwóch innych osób określenia BRAT.

Synostwo Jezusa lepiej jest nam zrozumieć poprzez zapisane w Biblii przykłady i przypowieści. Np. zobrazowanie ofiary Jezusa poprzez  złożenia Izaka przez Abrahama ma sens i swoją wymowę tylko w przypadku prawdziwych relacji pomiędzy ojcem a synem. Podobnie rzecz się ma kiedy Jezus  przedstawia przypowieść o właścicielu winnicy. Bóg, posyła na koniec swojego syna myśląc „poślę syna uszanują go” (Mateusza 21:37 BT).

Żydzi zabijali proroków posyłanych do nich przez Boga. Pismo Święte mówi, że Bóg „posłał do nich swego syna„ a nie że przyszedł osobiście. Zakładając Trójce to sam właściciel (a dosłownie jego część) przyszła do robotników? Czy nie wypacza to sensu tej wspaniałej przypowieści?

7. Czy można kusić Boga?

Czy Szatan może kusić Boga? Byłoby to bez sensu, ale z Mateusza 4:1-11 wynika, że Diabeł kusił Jezusa czyli drugą osobę rzekomej Trójcy. W wersecie 4:1 czytamy (BT):

Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.

Z Jakuba 1:13 dowiadujemy się, że Bóg nie podlega pokusie ku złemu. Dlaczego zatem Jezus był kuszony? Równie bez sensu byłoby to, że Szatan chciał ofiarować BOGU wszystkie Królestwa świata, lub chciał, żeby BÓG oddał mu pokłon – to absurd! Kuszenie Boga jest całkowicie bez sensu bo cóż by się stało gdyby się Bóg jednak skusił?  Kuszenie ma na celu skłonienie do występku przeciwko Bogu i złamaniu jego praw lub zasad więc nie można Boga kusić! A zatem Jezus nie może być częścią Boga w Trójcy.

 

8. Jezus obrazem Boga

Biblia wyraźnie naucza, że Jezus jest „obrazem Boga” W Kol.1:15 (BT) czytamy

„On jest obrazem Boga niewidzialnego”

Jeśli Chrystus jest obrazem Boga, zatem nie może być Bogiem (zob. też 2 Kor.4:4).  Nie można bowiem równocześnie być rzeczywistą osobą (oryginałem) i jej obrazem (odbiciem). W Rodzaju 9:6 czytamy, że ” … człowiek został stworzony na obraz Boga” co dowodzi, że słowo obraz zwraca uwagę na wzorowaniu się na oryginale jakim niezaprzeczalnie jest Pan Bóg. Pan Jezus jest obrazem Boga w tym sensie, że jest odzwierciedleniem bożej miłości, przymiotów i osobowości.

 

9. Czy jesteśmy braćmi Jezusa czy Boga

Jezus bardzo często nazywa swych uczniów „braćmi”. List do Hebrajczyków 2:10,11 mówi, że (BT):

„Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi swymi

Ponieważ mamy tego samego Ojca, co Jezus to Biblia naucza, że jesteśmy jego „braćmi” i „synami Boga”. Natomiast nigdzie w Biblii nie ma stwierdzenia, że jesteśmy „braćmi Boga” tak jak jesteśmy braćmi Jezusa. W Mteusza 12:50 (BW) czytamy:

„Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą, i matką.”

Jezus Boga nazywa tu swoim Ojcem i mówi ten jest mu bratem kto spełnia wolę jego Ojca.

 

10. Czyje nauki głosi Jezus

Pan Jezus nie głosił swoich nauk, ale nauki Boga. Powiedział wielokrotnie na kartach Słowa Bożego, że głoszona przez niego nauka nie jest Jego własną. W Jana 7:16: czytamy

„Moja nauka nie jest moją, lecz Tego, który Mnie posłał. „

Gdyby Jezus był Bogiem, wówczas nie mógłby powiedzieć tych słów, ponieważ nauka ta byłaby Jego!

W ewangelii Jana 12:4 (BT) czytamy:

Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie posłał, Ojciec, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić.


Inne artykuły dotyczące Syna Bożego


Subscribe
Powiadom o

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

16 komentarzy
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Przez wiele lat wierzyłem że Jezus jest Bogiem ,niestety nie ma ani jednego tekstu w ST na potwierdzenie tego.Nie ma również żadnego potwierdzenia tekstami biblijnymi Trójcy Św. w ST.
W NT również nie ma potwierdzenia konkretnym jednoznacznym tekstem że Bóg jest w Trójcy Św., wręcz przeciwnie zarówno ST jak i NT Bóg JHWH wielokrotnie uświadamia ,iż jest jeden i jedyny.Głównym powodem przyjęcia Trójcy przez chrzescijanstwo ( zarówno katolicyzm jak i protestatyzm) jest wyeliminowanie imenia jedynego Boga JHWH ,natomiast powodem dla którego z Jezusa zrobiono Boga była niewłaściwa interpretacja Ew.Jana ,Listu do Hebrajczyków oraz innych tekstów NT. Po dokładnej analizie różnych przekładów tekstów z Ew.Jana i Listu do Hebrajczyków ,jak również innych z NT takich jak np.wszystko prze nie sie stało, a więc przez słowo ,a nie przez Niego Slowo ,tym slowem jest slowo twórcze JHWH, nie Jezus Chrystus który rzekomo wedlug Ojców Kosciola byl Slowem. Poza tym Jezus na ziemi nazywał siebie Synem Czlowieczym i przyjdzie jako Syn Czlowieczy ,a nie jako Bóg.Pismo Św.nie mówi o wcieleniu Jezusa na ziemi ,lecz zrodzeniu. Zrobienie z Jezusa Boga było sprawą polityczną, wówczas kiedy chrzesjanstwo stalo sie religią państwową w Rzymie,ponieważ Jezus który byłby jedynie Synem Bożym nie mógłby spełniać wymaganych warunków, zakładając jaką potęgą był Rzym. Poza tym NT mówi że Jezus Chrystus stał się Synem Bożym dopiero przez zmartwychstanie poprzez bezgrzesne życie oraz ze Jezus jest drugim Adamem .Adam mając możliwość byc świętym będąc Synem Bozym zgrzeszyl ,natomiast Jezus będąc w ciele Syna Człowieczego oraz zrodzony z Duchac Świętego nie popełnił grzechu. Wszystko co posiadał wszelką moc ,posiadał od Boga JHWH .Jego wyższość na innymi Synami Bozymi polegała na tym, iż żyl na ziemi w ciele ludzkim i nie zgrzeszyl w ten sposób połączył niebo z ziemią dokonując nowego okresu w historii wszystkich istot. Odnawiając i zbawiając swiat ,w ten sposób Jezus stał się stworzycielem nowego nieba i nowej ziemi, w zwiazku z tym wszystko przez Niego zostalo stworzone i dla Niego. Powodem braku zrozumenia najważniejszej kwstii w Biblii odnoszacej sie do jednego Boga JHWH i Jezusa Chrystusa jest przyzwolenie katolików i protestantów na cakowite wyeliminowanie najwaznieszych tekstow biblijnych takich jak imię Boże JHWH lub tendecyjne tłumaczenie Pisma Sw.naciagane do swoich prymitywnych pogladow lub kierowanie się interesem związanym z biznesem i lepszą sprzedarzą Biblii .Dlatego powinismy od nowa rozpocząć studium Biblii, korzystając z dosłownego przekładu Pisma Świętego z imieniem Bożym, gdyż Pan to nie jest imię Boże lecz pogański bóg przyrody.Jezus był jedynym w swoim rodzaju Synem Bożym ( jednorodzonym) podobnie jak syn Abrahama,natomiast logos to logika którą Bóg JHWH kieruje się o początku również w dziele zbawienia i stworzenia nowego swiata. Jeśli z powodu oszustw dokonanych w Piśmie Św nie ma możliwości odnależiena prawdy można ja znaleźć porzez analizę historii bo czas w którym zabraniano korzystać z Biblii byl najbardziej korzystny dla tych co zmieniali chrzescjanstwo wedlug swoich oszukańczych interesów. Protestanci dokonali reform w zasadach wiary ,jednak jest to zreformowany katolicyzm nie powrót do zasad pierwszego Kościoła. Osobiscie nigdy nie słyszałem aby ktokolwiek modlił się do Jezusa Chrystusa przez Jezusa Chrystusa,lub modlił się do Ducha Świętego. Poza tym to Bóg jest Duchem Świętym i mieszka w światłości ludziom niedostępnej,natomiast na ziemi jest jedynie jego moc ,którą wylał w pewnym okresie w większej mocy.Jezus również przekazał swego ducha ,bylo to lepsze zrozumienie po Jego śmierci. Takiego ducha również przekazał Eliasz Elizeuszowi ucząc i uświadamiając go tak aby miał lepsze poznanie i zrozumienie Boga. Czy Jezus lub Eliasz wylał osobę, oczywiście że nie.Bóg JHWH również nie wylał na ziemię osobę , lecz swojego ducha.

Jeżeli dobrze rozumie to jest to artykuł porównywany z trójca według kościoła Katolickiego A jaka jest różnica miedze tym co Pan pisze a tym co wyznają protestanci bo ja nie mogę ogarnąć ????

Jacku, dziękujemy za słowo krytyki. Dzięki temu lepiej możemy dostrzec jak nasze artykuły odbierają czytelnicy (również o poglądach ateistycznych). Zapewniam Cię (w imieniu współtwórców bloga i strony antytrynitarzy), że dokładamy wszelkich starań, aby nasze artykuły były w pełni rzetelnym przekazem naszych wierzeń oraz prawdy, którą dostrzegliśmy w Piśmie Świętym. Nigdy nie manipulowaliśmy cytatami biblijnymi czy też innymi opartymi na świeckich źródłach. Mam nadzieję, że odpowiedź admina na wypunktowane przez Ciebie sprawy sprawiła, że spojrzysz na naszą internetową działalność w bardziej pozytywny sposób. Uzmysłowiłeś nam, że możemy być zbyt mało czytelni dla grupy osób o poglądach ateistycznych. Dlatego też będziemy dążyć do otworzenia na naszej stronie nowej zakładki adresowanej do tej grupy odbiorców. Ponieważ jesteśmy skoncentrowani na jednym temacie (dyskusji trynitaryzmu z antytrinitaryzmem) nie chcemy obszernie poruszać innych kwestii, nie mniej jednak w tej zakładce będziemy chcieli zamieścić rzetelne źródła informacji wskazujące na istnienie inteligentnego Stwórcy wszechświata. Pozwól, że zachęcę Cię do zapoznania się z publikacją znanego naukowca: Francis Collins „Język Boga. Kod życia – nauka potwierdza wiarę”. Życzę miłej lektury i zapraszam do podzielenia się swymi refleksjami. 

Drogi Zbigniewie,
 cieszy mnie to, że zechciałeś się z nami podzielić swymi spostrzeżeniami oraz to, że odrzuciłeś niebiblijną naukę o Trójcy Świętej. Jeśli chodzi o niektóre z Twych wniosków to pozwól, że zachęcę Cię do powtórnego przemyślenia. Gdyby imię „Jezus” (czy też nowo nadane imię zmartwychwstałemu i wywyższonemu Synowi Bożemu) było tożsame z imieniem Jahwe, to czy Pan Jezus powiedziałby takie słowa, które czytamy w Ap. 3:12? Czy byłaby potrzeba pisania dwóch imion, skoro znaczyłyby to samo czy tyczyłyby tej samej osoby? Zechciej zapoznać się z naszą argumentacją z poniższych linków :
https://blog.antytrynitarianie.pl/jezus-czy-jahwe-jana-173/
https://blog.antytrynitarianie.pl/jezus-ma-poczatek/
(to w temacie „zrodzony” czy „stworzony”)
Jeśli chodzi o nazewnictwo to zapewne wiesz, że Nowy Testament spisany był w takiego rodzaju grece, która nie rozróżniała dużych i małych liter, tak więc słowo Bóg odniesione do Pana Jezusa było identyczne jak słowo Bóg odniesione do Boga Ojca. Jednak z nauk biblijnych wynika wyraźnie, że Bogiem Wszechmocnym w znaczeniu absolutnym jest tylko i wyłącznie Bóg Jahwe, natomiast Pan Jezus jest Jego „dziedzicem” (zastępcą), który podlega jednak i jest podporządkowany swemu Bogu i Ojcu. 1 Kor. 11:3, 15:24,28. Jeśli chodzi o Twój argument o bałwochwalstwie związany z nakazem oddawania czci Panu Jezusowi, to nie jest on zasadny w sytuacji, w której Bóg życzy sobie, abyśmy oddawali komuś taki szacunek czy cześć. Zobacz Ef. 6:2,3 (cześć należna rodzicom) i 1 Piotra 2:17 (cześć należna władzy, królowi). Zgodnie z Jana 5:22, 23 to wolą Boga jest, abyśmy również Panu Jezusowi okazywali takie właśnie szacunek i cześć. Więcej o tym w poniższym linku :
https://blog.antytrynitarianie.pl/czesc-jezusa/
Serdecznie pozdrawiam i życzę błogosławieństw.

Bóg stworzył wszystko LOGOSEM i w LOGOSIE (Jana 1:1-3), a LOGOS jest urzeczywistnieniem / odbiciem MYŚLI – ZAMIARU Boga, dlatego Paweł napisał że wszystko jest w Nim stworzone.
LOGOS to objawienie OJCA w akcie kreacji świata, natomiast LOGOS, który stał się ciałem 2000 lat temu to człowiek JEZUS CHRYSTUS obraz OJCA w człowieku Drugim Adamie z Nieba.

Chrystus posiadała 23 Chromosomy od Boga i 23 Chromosomy od matki, dlatego łączy obie natury Stwórcy i stworzenia.

Od ateisty, pare słabości powyższego wpisu:
I Jezus nie umarł inaczej niż w cielesnym wymiarze.
1 P 3:18 „Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. 19 W nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w więzieniu, 20 niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę.”
1 P 4:6 „Dlatego nawet umarłym głoszono Ewangelię, aby wprawdzie podlegli sądowi jak ludzie w ciele, żyli jednak w Duchu – po Bożemu.”

II Trochę jednak problematyczne jest to „kto mnie spożywa żyć będzie przeze mnie” biorąc pod uwagę że to jednak Jezus w Waszej interpretacji nie jest Bogiem, to jednak żyć się będzie przez Słowo od Ojca, a nie przez Jezusa, ale wiem że można zrobić z tego dowolne mambo jumbo, tak cała Biblia jest napisana że można rzeźbić co się chce.
Jana 6:57 „Jak mię posłał Ojciec, który żyje, a Ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie.”

III Jak już dajemy Jana 10 to w całości ten akapit:
„Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. I znowu Żydzi porwali kamienie, aby Go ukamienować. Odpowiedział im Jezus: „Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?” Odpowiedzieli Mu Żydzi: „Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga”. Odpowiedział im Jezus: „Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście? Jeżeli [Pismo] nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić – to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: „Bluźnisz”, dlatego że powiedziałem: „Jestem Synem Bożym?” Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie! Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu”.

JA DAJĘ ŻYCIE WIECZNE
JA I OJCIEC JESTEŚMY JEDNO
OJCIEC JEST WE MNIE A JA W OJCU

To nie są łatwe fragmenty do odparcia. Jeśli już to ten akapit ukazuje jak Jezus lawiruje aby nie zostać zabitym i miesza, może sam jest pogubiony intelektualnie.

Niestety zauważam na tej stronie to co u innych Chrześcijan i innych wierzeń, manipulowanie kontekstem, wycinanie etc.

Zgadzam się z argumentami. Także jestem antytrynitarzem. Jednak nie mogę się zgodzić z wnioskiem, że Jezus nie jest Bogiem. Wniosek taki zaprzecza bowiem niektórym biblijnym stwierdzeniom.
Na przykład:
1. „Bogiem było Słowo” J 1:1, co w kontekście Ap 19:13 oznacza, że chodzi o Syna Bożego; albo:
2. „jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca objawił go”. To oczywiste, że na łonie Ojca mógł być tylko Syn Boży – jednorodzony Bóg; albo:
3. Ap 14:1 mówi nam o tych, którzy mają na czołach wypisane imię Baranka i imię jego Ojca. Pytanie brzmi: jak ma na imię Syn Boży. Odpowiedź brzmi: Syn Boży odziedziczył imię po Ojcu. Ponieważ pochodzi z królewskiego rodu i dziedziczy boską naturę, więc jego imię nie może być inne niż Jahwe. W Fil 2:9 czytamy, że Syn Boży został wywyższony przez Ojca i obdarzony imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Jest tylko jedno imię nie mające sobie równych i jest to imię Jahwe.
Uważam, że nie macie racji twierdząc, że Syn Boży nie jest Bogiem. Owszem jest Bogiem i to w każdym calu podobnym do swego Ojca. Posiada przecież pełnię boskości (Kol 1:19; 2:9). Jedyna różnica polega na tym, że był zrodzony (nie stworzony). Z tym także się nie zgadzam, gdyż zrodzenie od stworzenia różni się zdecydowanie. Człowiek został stworzony, aniołowie zostali stworzeni, lecz Syn Boży został zrodzony. Dlatego ma tak wzniosłą i niepowtarzalną pozycję w niebiańskich zastępach i dlatego jest Bogiem, posiadającym imię swego Ojca. Dlatego również Synowi zastępy niebiańskie oddają cześć równą Bogu. Gdyby nie był Bogiem nie mógłby przyjmować czci. Byłoby to bałwochwalstwem. Lecz wiemy przecież, że kto nie czci Syna ten nie czci Ojca (J 5:23).