Czy Pismo Święte uczy o Trójcy?

Czy Jezus to Bóg Jahwe w ludzkim ciele?

Jest kilka grup religijnych wywodzącą się głównie z kościoła zielonoświątkowego (Np. Jesus Only), które głoszą „Jedność  Bóstwa”, doktrynę twierdzącą, że Jahwe jest Jezusem. Niektóre przedstawione w tym artykule argumenty będą podobne jak w przypadku argumentów zaprzeczających Trójcy. Zmienia się  tak naprawdę tylko ilość osób tworzących Boga. W przypadku „Jedności Bóstwa” mamy do czynienia z jednym Bogiem w dwóch objawionych osobach.

W niniejszym opracowaniu chcemy aby przemówiło Słowo Boże, a nie filozofia i spory o słowa. Nie chcemy  roztrząsania jakiegoś jednego zwrotu z języka greckiego, przed czym ostrzegał Paweł w 2 Tym. 2:14 (BW)

” To przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi.”

Pan Jezus z dobrą nowiną przyszedł do „prostaczków” więc i oni powinni zrozumieć treść biblijnego przesłania zgodnie z tym co czytamy u Mateusza 11:25.

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.„.

Czy teoria „jedności bóstwa” jest bardziej przejrzysta niż trynitarna koncepcja jednego Boga w trzech osobach?  „Jednościowcy” w oparciu o Biblię dostrzegli brak zgodności atanazjańskiego wyznania z naukami Pisma Świętego. Z jednej strony odrzucili dogmat Trójcy, ale z drugiej głęboko zakorzeniona myśl o Jezusie jako Bogu, doprowadziła do wysnucia hipotezy, że Jezus i Jahwe to ten sam Bóg w różnych objawieniach. Kościoły związane z doktryną „Jedności Bóstwa” nauczają, że Bóg jest jeden, a imiona JAHWE czy JEZUS to tylko różne określenia tego samego jedynego Boga.

Czy JAHWE to JEZUS

Trynitarze dostrzegając jednak widoczne różnice między Bogiem Ojcem (JAHWE), a Synem Bożym (JEZUS) nazwali sposób myślenia jednościowców „herezją Sebeliańską” (która mówi, że Słowo i Ojciec to ta sama Osoba)! Sabelianie działający w II-IV w. uważali, że istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, a jego Syn oraz Duch Święty są jedynie sposobami jego samo wyrażania się.

Co paradoksalne, duża część trynitarzy w dyskusjach z antytrynitarzami posługuje się argumentacją „Jednościowców” potępianych przez swoje kościoły! Broniąc trynitarnego dogmatu, uczą o tym jakoby JAHWE stał się JEZUSEM .

Tytułowe pytanie tego artykułu oraz wersety biblijne wykazują, iż myślenie zarówno trynitarzy jak i „Jednościowców” nie jest  zgodne z nauczaniem Pisma Świętego! Dlaczego?

Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie:

I. Czy w JEDNYM Bogu istnieją dwie różne  osobowości, tok myśli i dwie różne wole działania ?

Zakładając, że Jezus to Jahwe rodzi się pytanie czy Bóg może mieć osobowość mnogą? Czy mówił i modlił się  sam do siebie, czy jak podaje Biblia do zupełnie odrębnego bytu – swojego Ojca?

Jeżeli Jezus i Jahwe  mają różne osobowości, to mamy do czynienia z dwoma różnymi Bogami! Osobowość i myślenie dotyczy bowiem konkretnej  pojedynczej osoby, mającej swój tok myśli i wolę działania.

Zwróćmy uwagę na kilka wersetów:

 • Jana 6:38 – „Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał.
  • Zakładając „jedność bóstwa” musimy założyć dwie wole działania Jezusa i Jahwe. Jeden Bóg i dwie różne wole? Czy to się aby ze sobą nie kłóci? Podobnie czytamy u Mateusza 22:42
   • A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się  tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie! ” O czym świadczą słowa „nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie! „?
 • Mateusza 27:46 – „A około dziewiątej godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani ! Co znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił ?
  • Jezus czując zbliżającą się śmierć modli się do Ojca tymi właśnie słowami. Bóg musiał opuścić Jezusa, żeby mógł umrzeć i złożyć w ten sposób ofiarę za nasze grzechy. Pytanie – co się stało z Bogiem w chwili śmierci Jezusa, kiedy jedna osobowość umarła?
 • Hebrajczyków 5:7 – „Za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany „.
  • Czy Jezus modli się  (zakładając Jedność Bóstwa)  sam do siebie? Błaga samego siebie o wybawienie od śmierci? A co rozumiesz pod słowem bogobojność? Słowo to składa się z dwóch zwrotów BOGO  BOJNY czyli boga się bojący. Jezus będący Jahwe musiałby nie tylko sam do siebie się modlić, ale także mieć respekt przed Bogiem.
 • Mateusza 24:36 – „A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec.”
  • Rozumiem, że kontrargumentem będzie stwierdzenie, że Jezus będąc na ziemi miał mniejszą wiedzę. W Objawieniu 1:1 czytamy jednak, że i w niebie Bóg Jezusowi coś objawiał „Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg”).

II. Czy mogą być  JEDNYM BYTEM – ofiara, arcykapłan i odbiorca ofiary?

W Efezjan 5: 2 czytamy „I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności „.

W oparciu o Biblię nie sposób obronić tezy, że można być jednocześnie: dawcą ofiary, ofiarą, arcykapłanem i odbiorcą ofiary!

Przeczytajmy list do  Hebrajczyków 4: 14 (BW):

Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania.

A teraz przeczytajmy słowa z 5 rozdziału a wersetów 4 i 5:

A nikt samego siebie nie podnosi do tej godności, tylko zostaje na nią powołany przez Boga, jak Aaron.   Tak i Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to Ten, który do niego powiedział: Jesteś moim Synem, Dzisiaj zrodziłem ciebie” 

Z tego jednego fragmentu wynika kilka myśli przeczących nauce o „Jedności Bóstwa”:

 • Zastanów się co oznaczają wg. Ciebie słowa „ nie sam sobie nadał godność arcykapłana”. Zakładając Jedność Bóstwa Jezus nadaje sam sobie godność arcykapłana, gdyż Jezus to wg. tej teorii Jahwe.
 • Powołanie Jezusa na arcykapłana przyrównano do powołania na ten urząd Aarona! Zobacz Hebr. 7:7 i odpowiedź sobie na kolejne pytanie. Kto jest większy powołujący, czy powołany?
 • Bóg powołuje swojego Syna, a nie samego siebie. Wydaje się, że „Jednościowcy” nie dostrzegają różnicy pomiędzy Ojcem a Synem, który został z Ojca zrodzony. „Dzisiaj zrodziłem ciebie” czytaliśmy w Hebrajczyków. Wynika z tego stwierdzenia, że Syn Boży miał początek . Jak jednak wiemy  Bóg początku nie miał. I nie chodzi tu o zrodzenie jako człowieka, ale zrodzenie (początek) Słowa w niebie. W Hebr. 1:6 czytamy „I znowu, kiedy wprowadza Pierworodnego na świat” co świadczy, że Jezus został zrodzony jeszcze przed przyjściem na Ziemię. Bóg nie wprowadza na świat siebie ale pierworodnego!

III. Dlaczego w wizjach dotyczących nieba widzimy 2 rożne osoby ?

W Biblii przedstawiono kilka wizji ukazujących niebo. Dlaczego widzimy w nich  zawsze dwie różne osoby BOGA oraz jego Syna a nie jednego Boga?

 • Dzieje Apostolskie  7: 55-56  „On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej  I rzekł: Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej” W tej wizji Szczepan widzi dwie osoby: Boga oraz Jezusa po jego prawicy (nie  po prawicy Ojca ale po Bożej prawicy). Co ciekawe nie ma w Biblii odwrotnej kolejności. Czy znasz fragment, w którym napisano, że Bóg stoi po prawicy Jezusa? Podobnie czytamy o Jezusie w innych fragmentach np. w Hebrajczyków 12:2 ” usiadł na prawicy tronu Bożego
 • Daniela 7:13 „I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim„. W tym proproctwie ponownie dostrzegamy dwie różne postacie Sędziwego (Boga) oraz Syna człowieczego (Jezusa). Czy zwrot „stawiono go przed nim” nie powinien zastanowić zwolenników „Jedności Bóstwa”? Czy można „stawić” tą samą osobę sama przed sobą?
 • Objawienie 7:10 „I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka” Znów wizja i znów dwie postacie Baranek i Bóg siedzący na tronie. Czy znów chodzi o jedna osobę? Podobna myśl u Marka 16:19 „A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga.

Przyjmując założenie o jedności bóstwa, rodzi się pytanie: Czy osoba występująca tuż obok Boga, może być tymże Bogiem?

IV. Syn i Ojciec – zrodzony, a istniejący od zawsze?

W zrozumieniu Jedności Bóstwa przeszkadza także zobrazowanie Jahwe i Jezusa jako Ojca i Syna. Czy można być Ojcem mając dwie osobowości i uważając, że to drugie Ja jest naszym Synem? Ojcem zostaje się wówczas, kiedy w wyniku naszego działania powstaje nowy byt mający odrębną osobowość.  Z Biblii wynika, że Jahwe powołuje do istnienia swojego pierworodnego syna – odrębną istotę.

 • Hebrajczyków 1:6. – ”I znowu, kiedy wprowadza Pierworodnego na świat – tekst mówi nam wyraźnie,że Pan Jezus miał swój początek. Zanim stał się pierworodnym na ziemi był także pierworodnym synem Boga w niebie.
 • W Objawieniu 3:14 znajdujemy potwierdzenie takiego toku myśli w określeniu Pana Jezusa jako  „początek stworzenia Bożego” (tak samo podaje BT).
 • Jana 1:1” Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo” – nie chcę rozwijać w tym miejscu wątku nazwania Jezusa Bogiem co czynię na blogu, ale chcę zwrócić uwagę na zwrot „Na początku co on oznacza? Zastanów się czy możemy powiedzieć na początku był Bóg! Nie – bo Bóg nie ma początku, Bóg istniał od zawsze. A o Jezusie powiedziano „Na początku było Słowo” A jak zaczyna się całe Pismo Święte? Od jakiego wersetu? „Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.” Czy ziemia istniała zawsze? Nie – została stworzona dokładnie tak jak stworzone zostało „Słowo”. Czy jest to przypadek, że Stary Testament i jedna z ewangelii zaczynają się tymi właśnie słowami?

Jasno z tych wersetów wynika, że mamy do czynienia z dwoma odrębnymi bytami Ojcem (nie zrodzonym z nikogo) i Synem (zrodzonym przez Ojca). Zwroty Ojciec i Syn dobitnie poświadczają naukę o zrodzeniu. Dla zwolenników Trójcy i Jedności lepszym określeniem byłoby przedstawienie Jahwe i Jezusa jako braci, a nie Ojca i Syna.

V. Bóg i Ojciec Pana Jezusa

Z Pisma Świętego wynika także, że Pan Jezus uznaje nad sobą Boga. Wielokrotnie w Piśmie Świętym pojawia się zwrot „Bóg Jezusa” czy „Bóg i Ojciec Jezusa”

 • Efezjan 1:17 – „ Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu jego”. Warto zauważyć, że słowa te wypowiedział Paweł w czasie, kiedy Pan Jezus był już w niebie!
 • 1 Piotra 1:3 „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, …” Jak rozumieć słowa Bóg i Ojciec? Kim jest Bóg Pana Jezusa?
 • 2 do Koryntian 1:3 – „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa …”
 • 2 do Koryntian 11:31 – „Bóg i Ojciec Pana Jezusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamię.

Co ciekawe ten sam zwrot odniesiono w liści do Efezjan 4:6  do chrześcijan „Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich”. Z tego fragmentu jednoznacznie wynika, że także dla nas jak dla Jezusa Stwórca jest Bogiem i Ojcem.

Dobitnie poświadczają to poniższe wersety:

 • Jana 20:17 – „Rzekł jej Jezus: Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca; ale idź do braci moich i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego”. – bez komentarza tą wypowiedź zostawiam zwracając jedynie uwagę na zrównanie Boga Jezusa i Boga naszego.
 • Jana 5:43 „Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie; jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie” – dobitna wypowiedź Jezusa świadcząca o tym, że przyszedł jako odrębny byt. Nie przyszedł „we własnym imieniu”, ale z rozkazu Ojca.
 • 1 Tesaloniczan 4:16 „Gdyż sam Pan na dany rozkaz na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba ….” Kto daje rozkaz? Czy znasz fragment kiedy Syn Boży rozkazuje Ojcu? Czy Bóg wykonuje polecenia archanioła?
 • Mat 12:18 „Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego Ducha mego, a On obwieści narodom sąd” – Nie jedyny werset zwracający uwagę na Jezusa jako SŁUGĘ Boga. Natomiast Bóg Ojciec określa Pana Jezusa takimi zwrotami jak „umiłowany” i stwierdza, że ma w nim „upodobanie”. A co zrobią Jednościowcy ze stwierdzeniem „wybrałem”? Wybrał z pośród kogo? Samego siebie?

VI. Abraham i Izaak

A jak rozumiesz sprawozdanie o Abrahamie i Izaaku, o kochającym Ojcu i jego gotowym na wszystko Synu. Poruszam ten fragment dlatego, bo obrazuje on Boga oraz JEGO syna Jezusa. Ten przykład całkowicie traci sens przy założeniu, że Jezus to Jahwe. Głębia bólu Boga polega na tym, że to nie Jego (Boga) ludzie zabili, ale Jego UMIŁOWANEGO syna! W naszym świecie doskonale rozumieją co musiał przechodzić Bóg, rodzice którzy oprawcom mówili „ weźcie mnie zamiast mojego syna”, poświęcając często życie za swoje dzieci! Bo łatwiej jest oddać swoje życie, niż życie swojego „umiłowanego” dziecka.

Czego uczymy się z  przypowieści Pana Jezusa z Ewangelii Łukasza 20:9-15

I począł mówić do ludu to podobieństwo: Pewien człowiek zasadził winnicę i wydzierżawił ją wieśniakom, i odjechał na dłuższy czas. A we właściwym czasie posłał do tych wieśniaków sługę, aby mu dali owoców z winnicy. Ale wieśniacy, obiwszy go, odprawili z niczym.  Ponownie więc posłał innego sługę. Lecz oni i tego obili i znieważyli, i odprawili z niczym. Potem jeszcze trzeciego posłał. A oni także i jego poranili i wyrzucili precz. Rzekł tedy właściciel winnicy: Co mam uczynić ? Wyślę syna mego umiłowanego; może tego uszanują. Lecz gdy go wieśniacy ujrzeli, rozprawiali między sobą, mówiąc: To jest dziedzic, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I wyrzuciwszy go poza winnicę zabili. Co więc uczyni im właściciel winnicy?

Czy właściciel winnicy sam przyszedł do robotników winnicy, czy może posłał swego syna? Swego czasu od pewnego muzułmanina usłyszałem, że trudno jest mu uwierzyć w chrześcijaństwo, bo ono naucza, że sam najświętszy i nieskalany BÓG,  zszedł na ziemię i pozwolił się ludziom opluwać, policzkować oraz haniebnie zamordować! Nie pasował mu ten obraz do Najświętszego Boga.

Więcej w artykule: Czy Bóg Izraela jest Ojcem Jezusa?

Podsumowanie

To tylko niektóre z rozważań dotyczących Jedności Bóstwa. Wiele innych myśli jest omówionych na naszym blogu w artykule Czy Jezus to Jahwe.  Porównując argumentację osób opowiadających się za „jednością bóstwa” z Biblią, sam dostrzeżesz, że zarówno „Trynitarze” jak i zaprzeczający Trójcy „Jednościowcy” w swym nauczaniu nie trzymają się nauk z Pisma Świętego. Ich nauka od trynitarnej różni się tylko ilością osób wchodzących w skład domniemanego Boga.

Zarówno Trójca jak również „Jedność Bóstwa” są filozoficzną próbą stworzenia „tajemniczego” Boga. Boga  innego od tego, o którym naucza Słowo Boże. Możliwe też, że dostrzegając rzeczy trudne do zrozumienia, o których mówi Piotr w 2 liście 3:16,  ludzie szukają czegoś więcej niż zawiera Biblia. Dochodzą wówczas do filozofii, przed którą ostrzegał Paweł w  Kolosan 2:8

Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie

Czyż „Trójca” i „Jedność Bóstwa” to nie  filozofia? Czy nie jest to potrzeba wielbienia tajemniczego Boga, niepoznawalnego, który objawia się tylko tym, którzy umieją czytać między wierszami?

Pismo Święte ma za zadanie docierać do wszystkich a w tym prostych ludzi. Ludzi,  dla których stwierdzenie Ojciec i Syn są jednoznacznie rozumiane jako dwa odrębne byty.

Subscribe
Powiadom o

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

11 komentarzy
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Już wspominałem o tym winnym miejscu. Tak naprawdę trynitarny obraz theos urodził się jako przeciwwaga wierze, że „jedyny theos” ukazuje się na różne sposoby i nie ma żadnej osobowej różnicy pomiędzy [ojcem, synem i duchem św]. Jest jeden theos, który ujawnia się raz jako ojciec, raz syn i potem duch św.
Taki był monarchianizm. I z zasady uczono, ze jest jeden theos,ojciec, który „zstąpił na dziewicę, sam się z niej narodził, sam został umęczony”. Co doprowadza, że jest synem.
I trynitaryzm urodził się jako przeciwwaga takiemu poglądowi. Udowodnieniu, że yios syn, to nie pateros=ojciec.
Wykorzystuje się jednak wersety w których jest mowa o ojcu przypisywane synowi, jako dowód, ze jeden jest drugim.Heb.1:10-12
I tak stając w obronie współczesnego trynitaryzmu, ukazuje się, ze jeden jest drugim jako theos. Jednak nie jako osoby.
W monarchianizmie uczono, że:
„OJCIEC I SYN SĄ IMIONAMI JEDNGO I TEGO SAMEGO…OKREŚLA SIĘ IMIONAMI OJCA I SYNA BIORĄC POD UWAGĘ NASTĘPSTWO CZASU. ALE TO JEDEN I TEN SAM POZWALA SIĘ ZOBACZYĆ I RODZI SIĘ Z DZIEWICY I PRZYBYWA JAKO CZŁOWIEK MIEDZY LUDZI. TYM, KTÓRZY GO WIDZIELI, WYZNAWAŁ, ZE JEST SYNEM Z POWODU NARODZENIA, ALE RÓWNIEŻ NIE UKRYWAŁ PRZED ZDOLNYMI [ZROZUMIEĆ], ŻE BYŁ OJCEM”.
Wierzono, że jeden jest drugim. Raz jako, raz jako…
I trynitaryzm stał przeciw takiemu poglądowi. To dwie odrębne osoby. Jeden ze zwolenników monarchianizmu uważał, ze ojciec = syn i vice versa. Uczył, ze są „identyczni” i nazywał ich „hyiopator” = syn-ojciec.
Wedłu takich syn nie ma nawet swojej osobowości. To ojciec jako syn się wcielił i cierpiał. Stąd „patrypasjonizm” = „ojciec męka”.
I z tej przyczyny nauka temu przeciwna i trynitarne wnioski. W tym wchodzące w monarchianizm odnośnie theos, nie osób go tworzących.
I pełno sprzeczności,których się nie da pokonać i udać, że ich nie ma.
I trudne do pogodzenia wnioski typu:
„…TRZECH W PRAWDZIE, ALE
[NIE]
POD WZGLĘDEM STANU,…NIE POD WZGLĘDEM MOCY…
Jednak przeciwnie:
„POSIADAJĄCYCH JEDNĄ TYLKO SUBSTANCJĘ I JEDNĄ MOC, BO JEDEN JEST TYLKO BÓG Z KTÓREGO BIORĄ POCZĄTEK OWE STOPNIE” ITP.
Tak to urodzony trynitaryzm ukazywał, ze yios syn to nie pateros=ojciec.
Uczono, że:”ojciec jest zatem całością substancji, syn natomiast jakby jej wpływem i częścią”.
Nie ukazywało ich to jednak, jako identycznych i równych.
Niestety trynitarianie w swoim dowodzeniu muszą sobie zaprzeczać. Jeden nie jest drugim, i jest nim z drugiej strony.

Witam serdecznie wszystkich
Piszecie , że w całej Biblii niema nic o trójosobowym Bogu i Bóg jest jeden. Owszem jest jeden i o trójosobowym może i nic nie ma ale na pewno jest o Bogu , który sam o sobie mówi w liczbie mnogiej . Rodzaju 1-26
26 3A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam.
Rodzaju 3-22
22 Po czym Pan Bóg rzekł: «Oto człowiek stał się taki jak My:
Rodzaju 11-7
Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego!»
A więc – ,, UCZYŃMY” – ,, NASZ ” – ,, NAM ” – MY ” – ,, ZEJDŹMY ” – ,, POMIESZAJMY „
Te zwroty nie wykluczają trójosobowego Boga
Pozdrawiam serdecznie .

Drogi Krzysztofie, masz całkowitą rację. Wszystkie podane przez Ciebie wersety biblijne dobitnie tego dowodzą. Omawiamy je na blogu antytrynitarzy w poniższych linkach :
Jezus podporządkowany Ojcu – 1 Koryntian 15:24-28 – Biblia a Trójca Święta (antytrynitarianie.pl)
Jezus nie jest równy Ojcu – Filipian 2:5,6 – Biblia a Trójca Święta (antytrynitarianie.pl)
Odnosząc się do Twojego pytania, czy przy przekazywaniu władzy apostoł Paweł wymienia Ducha Świętego jako odrębną osobę niż Bóg i Pan Jezus, to oczywiście nie. W księdze Apokalipsy nie odnajdziesz też trzeciego tronu lub też „osoby” Ducha Świętego zasiadającego na tronie obok Boga i Jezusa. Krzysztofie, chciałbym Cię pochwalić za wnikliwość i wyciągnięcie logicznych wniosków z zacytowanych wersetów. Idąc drogą nakreśloną przez Pana Jezusa mamy nadzieję znaleźć się pod panowaniem Królestwa Bożego, kiedy to Pan Jezus uwolni całe stworzenie od skażenia.

Bóg Jahwe !!!
Zgadzam się z twierdzeniem ze Bóg ojciec i syn to dwie różne osoby chociaż powołałbym się na inne wersety Filipian 2;6-11 po pierwsze potwierdza boskość Jezusa , a po drugie zaznacza różnice i wyższość Boga Ojca ,który przekazuje władze nad wszystkim swojemu synowi na pewien czas 1 koryntian 15;27,28 i na koniec Jezus przekaże władzę którą ma na 1000 lat Bogu Ojcu Jahwe .Podsumowując władza która posiada Jezus-syn-bóg Ew Jana1;1 jest mu dana na potrzeby Królestwa Bożego które ma program „naprawczy” uwolnienie całego stworzenia od skażenia śmierci (życie wieczne) Rzymian 8;21 . Kiedy czyta się Biblię widać wyraźnie że Bóg ma plan żeby naprawić to co zepsuł człowiek (Adam) poprzez Jezusa i synów bożych Objawienie 7;4 Obj.;14;1 2Piotra 3;13
Wracając do trójcy czy przy przekazywaniu władzy Paweł wymienia gdzieś ducha św. ? Wydaje się ze gdyby był istotną osobą trójcy byłby wymieniony w tych wersetach

Warto wspomnieć o tym, że w naszym kraju można też spotkać zbory, społeczności chrześcijan wywodzących się z ruchu Zielonoświątkowców, którzy jednak chcą być zborami : domowymi (choć nieraz spotykają się w salach bo zbory ok.100osobowe a są i takie, trudno pomieścić w domu), bez zależności denominacyjnej. W swym nauczaniu nawiązują do działalności Williama Marriona Branhama oraz do idei którą na swej stronie i blogu nazywacie : Jednością Bóstwa. To są też antytrynitarze, z którymi możemy się spotkać w Polsce ale zapewne podobne grupy działają też na całym świecie.

Dzięki Ryszardzie za poszerzenie wiedzy religioznawczej czytelników strony i bloga antytrynitarzy. Myślę jednak, że głównym celem pszyświecającym twórcą stronay i bloga jest „ukazanie jakie argumenty biblijne przekonują do wiary w jednoosobowego Boga Jahwe (Ojca)”. Biblia spisana jest dla wszystkich ludzi a nie tylko dla „mędrców czy intelektualistów” próbujących czytać Pismo Święte „między-wierszami”! Mówił o tym Pan Jezus czy ap.Paweł. Biblia wyraźnie odróźnia Boga Ojca od Syna Bożego, uczy o subordynacji Pana Jezusa względem Boga Ojca. Mogą to wyczytać z tej księgi wszyscy bez względu na status społeczny czy wykształcenie. Gdyby Bóg chciał się objawić nam w swym słowie tak jak piszesz powyżej to po co m.in. Przedstawiał się jako „jedyny Bóg Najwyższy Jahwe”, po co wyraźnie odróżniać inną osobę – swego jednorodzonego Syna (również w wizjach opisujących chwałę Boga). Dlaczego podkreślał subordynacjionizm Pana Jezusa względem Boga??? Wybacz ale w tym co piszesz dostrzegam zgrabną koncepcję filozoficzno-intelektualną a nie proste nauki objawione w Pismie Świętym. Oczywiście każdy czytelnik Biblii wyrobi o tym sobie własne zdanie. Oczywiście odrzucając koncepcje Trójcy Świętej też wchodzicie do szerokiego grona czytelników Biblii dostrzegających brag zgodności trynitaryzmu z nauczaniem biblijnym. Serdecznie pozdrawiam w drodze do Boga, życząc błogosławieństw od naszego Stwórcy. Bolp

niestety nie piszesz tu całej prawdy
nie wszyscy apostolic pentecostals są modalistami
ja osobiście i inni bracia zwiazani ze stowarzyszeniem AWCf
wyznajemy ,ze Bóg jest Jeden ,zę jest Duchem i objawił sam siebie w pełni Boskosci -Ducha Sw w swiatyni ciała na ziemii
w Jezusie Chrystusie Jana 2 wersy 19-21
Dla nas Bóg jest kimś wiecej niż osobą bo stwórcą osób
wiec ani nie zamykamy Go w jednej osobie ani nie dzielimy na dwie czy trzy
On jest i bedzie wszystkim we wszystkim